Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


vrijheid_van_informatie_en_onderwijs

Vrijheid van informatie en onderwijs

Vrije software

De Piratenpartij steunt de bevordering van software die door iedereen gebruikt, geanalyseerd, gewijzigd en verspreid kan worden. Vrije Open Source Software is van essentieel belang voor de controle van de eigen technische systemen door gebruikers. Het levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de autonomie en de privacy van alle gebruikers.

Vrije software is software die aan gebruikers bepaalde rechten ten aanzien van het bestuderen, wijzigen en opnieuw distribueren van de broncode toekent.

Verplicht gebruik van vrije software in de publieke sector

De Piratenpartij vindt dat de gegevens van burgers verwerkt, beheerd en beveiligd moeten worden met vrije software waar mogelijk. Gepatenteerde software mag alleen gebruikt worden zolang vrije software niet effectief kan worden gebruikt of gemaakt voor dat specifieke doel.

Vrije software vermindert de administratieve kosten, bevordert de lokale technische ondersteuning en vergroot de mogelijkheid om kwaadaardige code te identificeren. Wij zullen de overgang naar vrije software in de publieke sector aansporen, zodat er niet langer een afhankelijkheid van specifieke leveranciers bestaat.

Culturele vrijheid

Culturele vrijheid is essentiël voor het onderwijs en de creativiteit van een samenleving. De Piratenpartij streeft er naar om creatieve activiteit en de culturele diversiteit te bevorderen. Zo zorgen wij voor een rijk educatief en artistiek milieu voor de huidige en toekomstige generaties.

Vrije kennis en onderwijs

De Piratenpartij is er van overtuigd dat de vrije stroom van kennis en informatie essentieel is en moet worden bevorderd en gewaarborgd in het onderwijs. Onderwijsinstellingen moeten steeds meer gebruik maken van leermiddelen die beschikbaar zijn onder vrije licenties zonder beperkingen op het kopiëren.

Technologische vooruitgang creëert nieuwe mogelijkheden om internationaal kennis en onderwijsconcepten te delen en te ontwikkelen. Om te kunnen profiteren van deze kansen dienen we toegewijd te zijn aan de ontwikkeling en ondersteuning van de vrije en open leermiddelen. De beschikbaarheid van educatieve media onder vrije licenties voor iedereen is van essentieel belang voor onbelemmerde toegang tot onderwijs, zowel binnen als buiten de grenzen van de EU.

De Piratenpartij ziet innovatie als de sleutel tot ontwikkeling van onze culturele en intellectuele rijkdom. Wij steunen het opleiden van burgers en studenten over hun recht op informatie en over vrije formaten en software in alle soorten educatieve voorzieningen .

De Piratenpartij steunt de digitalisering en publicatie van documenten uit openbare bibliotheken en archieven in de hele EU .

Promotie van open standaarden

De Piraten zullen werken aan het in handelsovereenkomsten opnemen van bepalingen die de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden en vrije Open Source Software ondersteunen en de wederzijdse erkenning van licentie-modellen zoals Creative Commons bevorderen.

Vrije toegang tot informatie

Open Access is een academische beweging die er streeft vrije, gratis toegang tot wetenschappelijke werken. De vrije toegang tot informatie is volgens de Piratenpartij essentieel voor kennisdeling en -vergaring. Momenteel is veel publiek gefinancierd onderzoek alleen beschikbaar tegen betaling omdat enkele grote uitgevers het auteursrecht bezitten op de teksten. De Piratenpartij vindt dat publiek gefinancierd onderzoek vrij beschikbaar moet zijn.

Open Access

De resultaten van een onderzoek dat, geheel of gedeeltelijk is gefinancierd door publiek geld moet worden gepubliceerd in Open Access wetenschappelijke tijdschriften of andere middelen waardoor ze gemakkelijk en gratis toegankelijk zijn voor de hele bevolking.

Open Data

Alle gegevens die gemaakt zijn voor openbaar gebruik, ongeacht afkomst, moet vrij toegankelijk zijn voor het grote publiek, zolang persoonlijke gegevens niet worden onthuld zonder de toestemming van de betrokken individuen. Dergelijke gegevens worden in een passende vorm, die ook een middel voor gegevensverwerking bevat, ter beschikking gesteld. De toegang mag niet worden belemmerd door kosten, licenties, overdreven aanvraagprocedures of technische middelen.

De Piraten streven naar een 'Freedom of Information Act' op EU-niveau dat kritische aspecten van de huidige EU-verordening moet opheffen die een hindernis vormen voor de toegang tot informatie, zoals de definitie van “document” en de tijdslimit voor hoger beroep.

vrijheid_van_informatie_en_onderwijs.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 16:51 door theyosh