Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


volksgezondheid

Volksgezondheid

In de volksgezondheid staat het welzijn van het individu, c.q. de patiënt centraal. Dat wil zeggen dat de term 'gezondheid' in brede zin wordt geïnterpreteerd: fysieke, sociale en geestelijke gezondheid dienen in alle regelgeving evenwichtig tegen elkaar afgewogen te worden. Psycho-farmaca dienen slechts als een laatste redmiddel te worden ingezet, nadat alle andere therapieën hebben gefaald.

Gezondheid wordt bereikt door gezond leven en goede medische zorg. De Piratenpartij staat voor keuzevrijheid in hoe je wilt leven. De overheid kan gezond gedrag wél stimuleren maar mag daarmee de individuele keuzevrijheid niet aantasten. In de voedingsindustrie gebeurt dit maar matig. Ook wordt er beperkt onderzoek naar gezond eten en leven gedaan omdat hier door de farmaceutische industrie weinig mee te verdienen is. Deze industrie zit ingeklemd tussen publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek en verplichte verzekeringen die ook door de burger gefinancierd worden. Doordat de kosten van de gezondheidszorg sterker stijgen dan de economische groei wordt het nu direct noodzakelijk in de kosten van de gezondheidszorg in te grijpen. Dit doet de Piratenpartij door medische patenten af te schaffen.

Drugs

Het gebruik en de productie van drugs dient gedecriminaliseerd te worden en moet onder de normale, nationale volksgezondheidsregulering gaan vallen. Ook tabak en alcohol moeten onder deze generieke wetgeving worden ondergebracht.

Farmaceutische industrie

De huidige trend van medicalisering van de samenleving dient te worden teruggedraaid. Daarom moet de invloed van de farmaceutische industrie op de volksgezondheid worden teruggedrongen. NGO's die door de Europese Commissie geraadpleegd worden, komen hiervoor alleen in aanmerking wanneer zij aantoonbaar onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie. Indien er een link bestaat tussen een NGO en de farmaceutische industrie, moet dit officieel gerapporteerd worden (Transparantie).

Er moet een diepgravend, Europees, onderzoek naar de invloed van de farmaceutische industrie op de publieke regelgeving en wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd.

Medicijnontwikkeling

De ontwikkeling van geneesmiddelen dient in overheidshanden (universiteiten) te komen zodat ook de minder winstgevende - maar wél broodnodige - medicijnen voor een schappelijke prijs op de markt kunnen worden gebracht. Patenten op medicijnen, die de prijzen onaanvaardbaar hoog maken, kunnen daardoor worden afgeschaft. (Patenten)

Onderzoek

De resultaten van gezondheidsresearch, inclusief geanonimiseerde data, dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Onderzoeksresultaten van medicijntests moeten worden gecontroleerd door een onafhankelijk Europawijd instituut. Die onafhankelijkheid dient regelmatig te worden gecontroleerd. (Vrijheid, Informatie, Onderwijs en Wetenschap).

Hulpstoffen in voeding

Europa kent een lijst van goedgekeurde additieven die in voeding gebruikt mogen worden (de E-nummers). Over de veiligheid van deze hulpmiddelen bestaat veel discussie. Tevens bevatten E-nummers niet altijd dezelfde bestanddelen (verzamelnaam) wat tot gevolg heeft dat burgers niet precies weten wat ze eten. Sommige E-nummers hebben nare bijwerkingen tot gevolg bij een groot aantal mensen. De Piratenpartij dringt aan op beter onderzoek naar de lijst met hulpstoffen. Waar nodig zal de lijst herzien en aangescherpt moeten worden zodat de burger exact weet wat hij eet.

Patiëntgegevens

Het vertrouwelijk behandelen van patiëntgegevens is van het hoogste belang. Als deze, bewust of onbewust in de handen komen van commerciële partijen kan het belang van de patient ernstig geschaad worden. Internationale uitwisseling van deze gegevens dient slechts op individuele basis, met toestemming van patiënt danwel zijn/haar behandelend (huis)arts, plaats te vinden. Een Europees dossier is onwenselijk. (Privacy en Burgerrechten)

Preventie

Gezondheidspreventie is een goede zaak maar dient zich te beperken tot voorlichting, hulpverlening op verzoek van de patiënt, bevolkingsonderzoek op vrijwillige basis en het definiëren van objectieve minimale richtlijnen voor omgevingseisen (Milieu). Restrictieve ingrepen op de persoonlijke levenssfeer wijzen wij ten stelligste af, tenzij aan deze ingrepen de voorkoming van schade aan anderen dan de direct betrokkene ten grondslag ligt. De conclusie of iets schadelijk is voor anderen dient wetenschappelijk tot stand te komen, zonder inmenging van politiek of lobby.

De Piratenpartij wijst het idee af dat alle gezondheidsrisico's ten alle tijde vermeden moeten worden. De hinder en eventuele sociale en/of psychische gevolgen van massale preventie moeten altijd worden meegewogen.

Op basis hiervan wijst de Piratenpartij het Voorzorgsprincipe (Precautionary Principle), waarbij iets als gevaarlijk wordt gezien totdat de veiligheid bewezen is, als uitgangspunt voor preventie af. Aangezien deze omgekeerde bewijslast erg moeilijk te voeren is, loert het gevaar dat potentiële maatschappelijk goede producten niet op de markt gebracht worden omdat deze bewijslast niet rond te krijgen is. De Piratenpartij hanteert als grondregel dat burgers het recht hebben op zelfbeschikking, zolang zij hiermee anderen niet schaden.

Rol van Europa

Volksgezondheid is een grensoverschrijdende zaak. Daarentegen zorgen culturele verschillen binnen de lidstaten ook voor verschillende visies omtrent volksgezondheid. De Piratenpartij acht de EU bij uitstek geschikt om een leidraad te bepalen voor het beleid omtrent volksgezondheid. De individuele lidstaten zijn daarin zelf verantwoordelijk voor het combineren van deze leidraad met hun culturele opvattingen, leidend tot een gemeenschappelijk beleid met individuele invulling. De EU behoort de leiding te houden in de internationale coördinatie bij de uitbraak en het tegengaan van de verspreiding van besmettelijke ziekten, controle op de farmaceutische industrie en het toezicht op de voedingsindustrie (zoals normering door E-nummers).

volksgezondheid.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/29 22:45 door theyosh