Transparantie
Burgerrechten
Vrije kennis
Democratie

Transparantie

Een open en transparante overheid is een basisvoorwaarde voor een goede democratie. Alleen wanneer burgers het functioneren van haar overheid ter discussie kunnen stellen en de overheid kunnen controleren is een goede volksvertegenwoordiging mogelijk.

Het vertrouwen in de politiek neemt af. Partijbelangen staan broodnodige maatschappelijke beslissingen in de weg en lobbyisme maakt steeds meer de dienst uit.

Om het vertrouwen in de politiek te herstellen is het belangrijk dat de overheid zich openstelt naar haar burgers.

De Piratenpartij wil werken aan een cultuur waarbij het publiceren van overheidsstukken de norm is. We willen de Wet Open Overheid versterken en de rechten van klokkenluiders beter beschermen.

Ook internationaal zetten we ons in voor meer transparantie. Handelsverdragen zoals TTIP en CETA moeten tot stand komen in een open proces waarop Europese burgers invloed kunnen uitoefenen. Voor de huidige handelsverdragen geldt dit niet en die moeten dan ook verworpen worden.

De Piratenpartij zet zich in voor een transparante, te controleren overheid.

Dit is waarom we ons in de Tweede Kamer gaan inzetten voor:

Het gebruiken van open source en open standaarden in de publieke sector.
Het beschermen van klokkenluiders binnen bedrijven en de overheid.
Een einde aan het tegenwerken van WOB-verzoeken door de overheid.
Het verwerpen van ontransparante tot stand gekomen verdragen zoals TTIP en CETA.

Burgerrechten

 Burgerrechten zoals privacy staan onder druk. De macht van de overheid ten opzichte van de burger is de afgelopen 15 jaar onder het mom van terreurbestrijding gigantisch toegenomen.

Burgerrechten zijn er om individuele vrijheden te garanderen en burgers te beschermen tegen de willekeur van invloed en bemoeienis door overheden of bedrijven. Maar vele burgerrechten zoals het recht op privacy, het recht op vrije communicatie, het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking en het recht om je eigen identiteit vorm te geven zijn niet langer vanzelfsprekend.

De Piratenpartij vecht tegen de oprukkende surveillance– en controlestaat, omdat deze de vrije ontwikkeling van het individu belemmert, en daarmee onze samenleving als geheel. Een vrije en democratische samenleving is onmogelijk zonder private en onbespiede vrije ruimte.

Ook grote bedrijven vormen een bedreiging voor onze burgerrechten. Data is het nieuwe goud: onze gegevens worden steeds vaker door bedrijven opgeslagen en doorverkocht aan derden, zonder dat onze toestemming daarvoor wordt gevraagd.

Het is noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden die het machtsevenwicht en onze privacy herstellen. De uitbreiding van onze burgerrechten en de bescherming van onze vrijheid is daarom onze voornaamste drijfveer.

Dit is waarom we ons in de Tweede Kamer gaan inzetten voor:

Een verbod op de ongevraagde verkoop van persoonlijke informatie.
Het vergroten van de capaciteit en slagvaardigheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Het opnieuw mogelijk maken van anoniem reizen.
Het stoppen van preventief fouilleren en beperken van cameratoezicht.
Een verbod op software voor automatische herkenning van personen in de openbare ruimte.

Privacy by design als wettelijk verplicht uitgangspunt.

 

Vrije kennis

De informatierevolutie en de komst van het internet hebben meer mensen dan ooit toegang gegeven tot vrije informatie. Maar de democratisering van kennis en cultuur staat onder druk.

Toegang tot kennis en cultuur vergroot de creativiteit, is goed voor het onderwijs en de wetenschap, werkt bevrijdend voor mensen in onderdrukte posities en is de basis van vrije meningsvorming en kritisch debat. Het is een handvat voor zelfontplooiing.

De economie is steeds meer gebaseerd op informatie. Dat is goed nieuws omdat informatie vrijwel gratis te vermenigvuldigen en te delen is. De Piratenpartij wil de democratisering van kennis en cultuur doorzetten en de verworven toegang tot informatie beschermen.

We staan voor een open internet waar alle individuen, organisaties en bedrijven gelijke toegang toe hebben. Ook verouderde wetten staan toegang tot kennis en cultuur in de weg. Het auteursrecht was ooit bedoeld om auteurs te beschermen maar beschermt nu vooral de belangen van distributiebedrijven en de copyright-industrie. Patenten waren ooit bedoeld om innovatie te beschermen. Nu staat patentrecht de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in de weg.

De Piratenpartij zet zich in voor een goede toegang tot kennis en cultuur.

Dit is waarom we ons in de Tweede Kamer gaan inzetten voor:

Het verkorten van commercieel auteursrecht om kunst en cultuur toegankelijker te maken en auteurs te beschermen voor de copyright-industrie.
Het sterk beperken van medische en biologische patenten om innovatie en toegang tot medicijnen te vergroten.
Een internet waar landsgrenzen geen rol spelen.
Het bevorderen en beschermen van in gemeenschap beheerde ‘commons’ (gemeenschapsgoederen zoals vrije software, cultuur, octrooi-pools en educatief materiaal).

 

Democratie

Mensen die niet stemmen zullen wel geen interesse hebben in politiek menen politici. “Beslissingen worden genomen door de mensen die komen opdagen bij verkiezingen.”

De Piratenpartij denkt dat deze analyse van ‘desinteresse’ of ‘laksheid’ te simpel is. Het probleem is niet dat mensen niet geinteresseerd zijn in de politiek maar dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door hun politici.

Partijbelangen en de belangen van het bedrijfsleven staan in de weg van belangrijke besluiten. Politici zien maatschappelijke problemen te vaak als een kans om zich te profileren en te weinig als aanleiding om beleid bij te stellen.

In onze ideale democratie is er een constante dialoog tussen politici en de bewoners van Nederland waarbij de ideeën, expertise en creativiteit van de maatschappij gebruikt wordt om tot de beste plannen te komen.

De Piratenpartij staat voor een nieuwe vorm van politiek voeren die bottom-up georganiseerd is. Wij werken aan een systeem dat grassroots initiatieven ondersteunt. We geloven dat democratie verder zou moeten gaan dan het eens in de vier jaar kiezen van vertegenwoordigers.

Niet (partij-)politieke belangen en lobbyisme maar inhoudelijke, op consensus gerichte discussie zou moeten bepalen welke kant we op gaan.

Dit is waarom we ons in de Tweede Kamer gaan inzetten voor:

Burgertoppen, waar gelote groepen burgers met elkaar aan oplossingen werken voor maatschappelijke problemen.

Online platforms waar burgers samen kunnen werken aan nieuwe voorstellen en hun volksvertegenwoordigers kunnen controleren en bijsturen.