Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


privacy_en_burgerrechten

Privacy en burgerrechten

Juist door te respecteren wat mensen voor zichzelf willen houden, durven mensen vrij te zijn. In een vrije samenleving is het belangrijk dat je niet bang hoeft te zijn voor wat anderen vinden van wat jij denkt of doet. (Clarke 2006) Niet alles wordt immers door je buurman, je verzekeringsmaatschappij, de overheid of je werkgever als prettig ervaren.

Omdat met de opkomst van het internet informatie steeds makkelijker te vinden en moeilijker te verwijderen is, is het belangrijk dat we de naleving van alle privacy-beschermende maatregelen aanscherpen. (Solove 2008) Van oudsher zijn Nederlanders een volk dat rijk is aan handelsgeest. Dit heeft ons meerdere malen veel voorspoed gebracht. Deze voorspoed kwam minstens gedeeltelijk voort uit twee van onze belangrijkste kwaliteiten: een open houding naar anderen en het vermogen om te respecteren wat mensen voor zichzelf willen houden. Zo kon er een samenleving ontstaan die leunt op de zaken die ons verbinden, in plaats van op de zaken die ons scheiden.

Burgerrechten beschermen individuele burgers tegen een willekeur van de macht. Dat is op meerdere niveaus nodig: er is sprake van een verschuiving van nationale naar Europese macht en wereldwijde overeenkomsten. Ook is er sprake van een steeds vrijere toegang tot internet en van steeds vrijere reismogelijkheden. Onder deze omstandigheden wordt het steeds belangrijker goed in het oog te houden dat burgerrechten intact blijven en nageleefd worden.

Omdat burgerrechten de belangrijkste bescherming van de burger vormen, is het nodig dat Europa, ook in internationaal verband, de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten verdedigt. We mogen niet toestaan dat de burgerrechten geschaad worden.

 • Het recht op leven in een rechtstaat als fundament van democratie.
 • Het recht op privacy
 • Het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is vastgesteld.
 • Het recht op toegang tot internet en vrije communicatie.
 • Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting.
 • Het recht niet gediscrimineerd te worden.
 • Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau.
 • Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.

Onder het recht om in morele en fysieke integriteit te leven valt ook het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat wij onder andere op willen komen voor:

 • keuze van de moeder om al dan niet een abortus te ondergaan.
 • Legalisering van drugsgebruik
 • Het recht om voor euthanasie te kiezen.

* Een huwelijk is een menselijke relatie die door de overheid erkent wordt. Er mag niet gediscrimineerd worden (op sexe of anderszins) op dit recht.

Data-bescherming en Surveillance

Veiligheid in Vrijheid

De uitbreiding van onze burgerrechten en de bescherming van onze vrijheid is onze voornaamste drijfveer.

De dreiging van onwettige en overdreven toezichtmaatregelen die ons door zowel buitenlandse als binnenlandse overheden worden opgelegd is ernstig, of dit nu in antwoord op terrorisme of andere bedreigingen is. Het is noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden die het machtsevenwicht en onze privacy herstellen.

Verzeker ieders privacy

Europeanen hebben een trotse geschiedenis van strijd voor hun fundamentele rechten en vrijheden en die van hun medeburgers. Om onze rechten en vrijheden te behouden, en om de doeltreffendheid van de rechtshandhaving te waarborgen, eisen Piraten dat gegevensverzameling en controle alleen is gericht op mensen die verdacht worden van het plegen of voorbereiden van een misdaad en alleen met gerechtelijke goedkeuring en -toezicht. (Bemmel 2003)

Adequate bescherming tegen misdaad is een belangrijke verantwoordelijkheid van de staat. Wij moeten ervoor zorgen dat aan deze verantwoordelijkheid wordt voldaan door middel van een intelligent, rationeel en evidence-based veiligheidsbeleid.

Wij willen de praktijken van het routineus, geautomatiseerd en ongericht verzamelen, opslaan en koppelen van gegevens afschaffen.

Iedereen die onder staatstoezicht staat moet hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld zodat wij ons kunnen beschermen tegen misbruik.

De Europese richtlijn voor gegevensbewaring afschaffen

Iedereen moet het recht hebben om te weten welke regels gelden voor het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals de maximale bewaartijd en het retentiebeleid. Daarnaast wil de Piratenpartij een algemene maximale bewaartijd voor persoonsgegevens instellen van 5 jaar (5 jaar omdat bedrijven zo lang gegevens moeten bewaren voor de belastingdienst). Wil een bedrijf gegevens langer vasthouden, dan moeten ze hernieuwde toestemming krijgen (bijvoorbeeld doordat je je contract verlengt). De enige uitzonderingen zijn bepaalde overheidsinstellingen zoals het GBA en medische dossiers.

De Piratenpartij verzet zich tegen de uitwisseling van persoonsgegevens zonder goede reden, binnen of buiten de EU. Dit zou onder meer de overdracht van passagiers- en betalingsgegevens aan derde landen zoals de VS, voorgestelde Eurosur-gegevens en de uitwisseling van gegevens van nationale politiedatabanken inhouden. De levering van persoonsgegevens naar landen zonder effectieve bescherming van grondrechten moet worden verboden.

Bedrijven die actief zijn in de EU mogen geen persoonsgegevens van Europese burgers opslaan op servers buiten de EU zonder uitdrukkelijke toestemming.

De Piratenpartij is tegen de verplichte invoering van monitoring- en rapportage-apparaten, zoals “slimme meters”.

De Piratenpartij wil strenge normen voor elk industrieel systeem dat automatisch persoonlijke- of privé-informatie verwerkt (zoals toegangscontrolesystemen). Deze systemen dienen open source, met publiek toegankelijke documentatie en onafhankelijk getoetst te zijn.

Systematische evaluatie van de bestaande surveillancebevoegdheden en -programma's

Verbiedt massasurveillance

De openbare ruimte staat vol met camera's die het verkeer van personen en voertuigen controleren. In combinatie met gezichtsherkenning worden deze gegevens gecombineerd zonder de mogelijkheid in acht te nemen dat hierdoor de het begrip privacy erodeert. Onderzoek heeft aangetoond dat de aanwezigheid van dergelijke systemen weinig effect heeft op de hoeveelheid criminaliteit en dat criminaliteit simpelweg verschuift naar andere plaatsen. De Piratenpartij ziet de verplaatsing van politiepersoneel van (camera-)toezichtstaken naar surveillance op straat als een van haar hoogste prioriteiten.

Verbod op elektronische spionage en het verzamelen van biometrische gegevens

Routinecontroles mogen geen onredelijke inbreuk maken op iemands privacy. (Rhee 2012) Wij verwerpen het gebruik van elektronische “naakt”scanners vanwege hun schadelijke invloed op de menselijke waardigheid. Zo ook de verzameling van communicatie-inhoud en metadata, de inzage in privé-gegevens op elektronische apparaten en andere soortgelijke agressieve procedures. Wij verzetten ons tegen het verzamelen van biometrische gegevens van onschuldige mensen en de opslag ervan in centrale databanken.

Niemands mag ooit verplicht worden om biometrische gegevens af te staan, met uitzondering van verdachten in een lopende strafzaak. Na afloop van de strafzaak, en vooral bij vrijspraak, dienen de gegevens worden vernietigd. (Hes et al. 1999) (Zuijdam 2001)

Bedrijven mogen nooit biometrische gegevens verzamelen.

Geen nieuwe controleplannen

De Piratenpartij wil de geleidelijke ontmanteling van burgerrechten stoppen, die tot buitensporige proporties is gestegen in de recente geschiedenis. Om onze veiligheid te garanderen hebben we geen nieuwe wetten nodig, de bestaande wetten zijn voldoende.

In het bijzonder wijzen wij af:

 • het bewaren en openbaar maken van elektronische passagiersgegevens door toezichthoudende instanties (“EU PNR”) wanneer gereisd wordt binnen de EU
 • geautomatiseerde profilering van mensen om ze te verdelen in risico-categorieën (“profiling”), of andere massale data-analyse
 • het verdrag tussen de EU en de VS betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens (“veilige haven”).

Grondrechten "keurmerk" voor nieuwe veiligheidsmaatregelen

De Piratenpartij wil dat het Europees Agentschap voor de Grondrechten (FRA) alle huidige en toekomstige beveiligingsprogramma's van de EU systematisch onderzoekt. De aanpak van de veiligheidsdiensten van de EU moet worden beoordeeld op grond van van bewijs om schadelijke bijeffecten te voorkomen, alternatieven te onderzoeken en te zorgen dat deze aanpak verenigbaar is met onze grondrechten. We moeten er voor zorgen dat het Europees Agentschap voor de Grondrechten de juiste bevoegdheden krijgt om deze taak te uit te voeren.

De Piraten pleiten voor een moratorium op verdere aantasting van onze mensenrechten door de veiligheidsdiensten van de EU in de naam van de interne veiligheid, tot de systematische herziening van bestaande bevoegdheden door het FRA is voltooid.

Veiligheidsonderzoek- en monitoringsoftware

De Piratenpartij steunt de financiering van onderzoek door de EU maar de herhaalde betrokkenheid van overheidsinstellingen in surveillance- en filteringsoperaties zoals INDECT en Cleanit, toont een duidelijke intentie om dergelijke technologieën te gebruiken op een manier die hen publiek gefinancierde instrumenten voor ontmanteling van burgerrechten maakt. We stellen dan ook dat de EU geen technologieën mag financieren als die fundamentele rechten beperkt.

Europese verordening gegevensbescherming met een hoog niveau van gegevensbescherming

De nieuwe EU-verordening voor gegevensbescherming mag niet leiden tot een verlaging van normen inzake gegevensbescherming, maar moet in alle Europese landen de rechten van de Europese burgers versterken. Het moet niet mogelijk zijn voor bedrijven die actief zijn in de EU om aan effectief toezicht en controle te ontsnappen. Bijvoorbeeld Facebook mag niet in staat zijn om in Ierland regelgeving betreffende gegevensbescherming te omzeilen.

Metadata die gecreëerd is als een neveneffect van het gebruik van complexe informatiesystemen moeten ook als persoonsgegevens worden gezien. Een mechanisme om een ​​lijst van derden die toegang hebben tot iemands gegevens te kunnen opvragen moet bestaan ​​en vergelijkbaar zijn met de methode die in eerste instantie werd gebruikt voor het geven toestemming voor het gebruik van die gegevens. Zelfs wanneer de toestemming voor de uitwisseling van persoonsgegevens is gegeven, kan de persoon wiens gegevens verhandeld worden, niet de toegang tot de samenvatting van alle gegevens die aan derden zijn verstrekt worden geweigerd.

Het gebruik van persoonsgegevens voor datahandel, reclame of markt- en opinieonderzoek is alleen toegestaan ​​met de actieve en geïnformeerde toestemming van de betrokkene.

De directe toegang tot de persoonsgegevens en live-communicatie van Europese burgers en bedrijven door inlichtingendiensten op het internet toont duidelijk aan dat er een grote behoefte is aan maatregelen op internationaal niveau. De Piratenpartij wil maatregelen om persoonsgegevens, de privacy van burgers en hun vrije persoonlijke ontwikkeling te beschermen en om industriële spionage in de toekomst te voorkomen.

Elektronicaproducenten worden verplicht om alle sensoren (denk aan webcam, microfoon, draadloze netwerkkaart, versnellingsmeter) uit te rusten met een mechanische aan/uit-schakelaar te leveren. Hierdoor kunnen gebruikers zich beter beschermen, ook als de software onbetrouwbaar is.

Willekeurige persoonsherkenning in de openbare ruimte uitbannen

De Piraten zijn tegen een identificatieplicht voor individuen als ze niet worden verdacht van het plegen van een misdrijf, vooral als ze gebruik maken van hun recht om te demonstreren of samen te komen. Als iemand tot doelwit gemaakt wordt door deelname aan een demonstratie of tijdens de uiting van hun mening, dan wordt de vrijheid van meningsuiting in gevaar gebracht.

De Piratenpartij is tegen het ongericht preventief fouilleren in de openbare ruimte.

Vluchtelingenrechten

De Europese aanpak van asielzoekers en vluchtelingen moet gebaseerd zijn op de erkenning van de mensenrechten en dient het Vluchtelingenverdrag van Genève en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind volledig te respecteren.

Het nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid van de EU moet gericht zijn op duurzame verbetering van de levensomstandigheden en de nadruk op de bevordering van de mensenrechten in alle partnerlanden en regio's. Wij veroordelen alle bewegingen naar een repressief apparaat van onderzoek en controle in Europa.

privacy_en_burgerrechten.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/29 21:07 door 80.60.201.13