Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


patenten

Patenten

Toen patenten werden ingevoerd bestonden er nog geen auto’s en geen internet. Koningen verleenden willekeurig alleenrecht. Vandaag de dag is de situatie niet veel beter. De willekeur van de koning is verdwenen, maar er is op vrijwel alles een patent aan te vragen. Iedereen kan een patent aanvragen, de toetsing daarvan gebeurt pas nadat het patent verleend is en deze toetsing heeft geen invloed op de toekenning van het patent. Wie een patent vervolgens nietig wil laten verklaren, moet daarvoor zelf naar de rechter.

Patenten zijn bedoeld om innovatie te bevorderen. Nederland heeft van 1867 tot 1910 geen patentwetgeving gekend. Toch waren dit geen slechte tijden voor Nederland. Onder druk van het buitenland (Nederland werd een vrijbuitertsstaat genoemd) werd in 1910 patentwetgeving ingevoerd. Tijdens de patentvrije periode konden ondernemers onbelemmerd hun bedrijf opbouwen. Zo zijn de gebroeders Philips in de patentvrije periode begonnen met de productie van gloeilampen en werd in Oss de margarinefabriek opgezet die later uitgroeide tot Unilever.

Op dit moment vindt een andere ontwikkeling plaats. Patenten worden steeds vaker geclaimd in niet democratische landen als China. Europa geeft door het erkennen van patenten aan die landen meer macht. De monopolies, die in het Westen al nauwelijks gecontroleerd worden, kunnen in dergelijke landen al helemaal niet gecontroleerd worden. Wanneer wij niet het voortouw nemen in het afschaffen van patenten, verliezen we niet alleen de democratische controle op innovatie maar komt de innovatie zelf onder druk te staan.

Patenten werken innovatie tegen. Hoewel patenten helpen om de informatie over uitvindingen te openbaren, wordt het gebruik van die uitvindingen gemonopoliseerd. De Piratenpartij wil van die situatie af. Patenten worden in Nederland nu zonder controle op de nieuwheid toegekend. Het onderzoek naar de nieuwheid dat gedaan wordt heeft geen consequenties voor de toekenning van een patent. Vrijwel alles kan dus in Nederland gepatenteerd worden en de toekenning kan alleen achteraf bij de rechter worden aangevochten. Hierdoor worden patenten te gemakkelijk verleend en innovatie door anderen belemmerd. Bovendien wordt innovatie op deze manier bij de rechter bevochten in plaats van op de markt. Onze focus ligt dus ten eerste op het verhogen van de drempel tot het verlenen van patenten.

De informatiesamenleving maakt het mogelijk wereldwijd kennis en expertise te delen. Specialisten verspreid over de hele wereld kunnen samen werken aan onderzoek en uitvinding. Het afschermen van ontwikkeling in grote bedrijven werkt hierop averechts; idealiter wordt steeds op verschillende plekken aan dezelfde ontwikkelingen gewerkt. Het niet open delen van informatie frustreert dit proces. Daarnaast zijn gepatenteerde 'uitvindingen' in veel gevallen steeds minder nieuw. Grote bedrijven wisselen patenten uit, waardoor een selecte groep in staat wordt gesteld van bepaalde patenten gebruik te maken. Nieuwkomers worden door gebrek aan toegang tot bestaande patenten uit de markt gedrukt.

De Piratenpartij zou graag zien dat het stimuleren van innovatie en kennisdeling voorrang krijgt op het beschermen van bestaande uitvindingen.

Het huidige patentsysteem maakt het steeds moeilijker om te innoveren.(Bessen en Meurer 2008) In veel gevallen wordt rechtmatigheid van patenten alleen gecontroleerd als dat via een rechter afgedwongen wordt. (Lemley 2007) Patenten dienden ooit als bescherming voor innovatie, tegenwoordig is het tegenovergestelde waar. De Piratenpartij gelooft dat patenten op korte termijn zeer sterk beperkt- en op lange termijn afgeschaft dienen te worden.

Octrooien in het informatietijdperk

Octrooien fungeren meestal als een afschrikmiddel voor innovatie in plaats van een stimulans. Het patenteren van kennis op gebieden zoals genetica en biotechnologie, alsmede software, is een concrete bedreiging voor de toekomst van onze samenleving.

Monopolies op planten en zaden en kostbare juridische geschillen over vaak triviale octrooien, laten ons nu al zien dat het zowel de vernieuwers als de consumenten zijn die deze prijs betalen. Het octrooirecht moet worden hervormd of worden vervangen door een aanpak die vrijere en eerlijker markten mogelijk maken in plaats van doorgaan met het verder onderdrukken van innovatie.

De verhouding tussen octrooien en het algemeen belang afwegen

De Piratenpartij constateert dat een triviale en verreikende octrooien gebruikt worden om concurrentie te verstikken. Met name de grote bedrijven hebben die mogelijkheid ten koste van kleinere bedrijven. Hierdoor wordt innovatie geremd in plaats van gestimuleerd.

De Piratenpartij wil daarom het voortdurende en alsmaar toenemende misbruik van octrooien stoppen.

Octrooien in de informatiesamenleving

Economisch succes in de informatiemaatschappij is niet langer alleen afhankelijk van technologische uitvindingen, maar van het ontwikkelen van kennis en het delen van informatie. Het huidige octrooisysteem, bedoeld om deze factoren te reguleren, staat lijnrecht tegenover onze vraag naar vrijheid van kennis en menselijke cultuur.

Octrooien mogen nooit worden verleend voor “uitvindingen” die triviaal, niet-substantiël, computerprogramma's, businessmodellen of werken van de natuur zijn. Deze soorten octrooien belemmeren de ontwikkeling van een informatiemaatschappij en leiden tot de privatisering van de 'commons'. Kleine en middelgrote IT-bedrijven in heel Europa bewijzen dat octrooien op software geen voorwaarde zijn voor economisch succes. Innovatie moet eerlijk worden beloond, maar hiervoor is niet noodzakelijkerwijs de verlening van monopolistische privileges nodig die innovatie belemmeren en de toegang tot essentiële goederen negatief beïnvloeden.

De EU, haar lidstaten en andere geïndustrialiseerde landen mogen minder ontwikkelde landen niet dwingen om octrooibepalingen, die waarschijnlijk schadelijk zijn voor hun basisbehoeften, gezondheid, onderwijs en ontwikkelingskansen te accepteren.

Octrooien, Geneesmiddelen en Gezondheid

De Piratenpartij is tegen het veelvuldig misbruiken van octrooien binnen de farmaceutische industrie. Zoals het wijzigingen van hulpstoffen in geneesmiddelen met aflopende octrooibescherming. Kartelvormingspraktijken zoals het betalen van concurrenten om de verkoop van generieke geneesmiddelen te vertragen. Dit soort misstanden moet actief worden voorkomen.

Wij steunen de invoering en financiering van alternatieve methoden om farmaceutische innovatie te stimuleren. Hierdoor kunnen geleidelijk de octrooien op dit gebied worden vervangen. De Piratenpartij wil de directe link tussen de beloning voor het onderzoek en de prijs van het eindproduct verbreken zodat geneesmiddelen betaalbaar zijn voor iedereen. Volksgezondheid

Universiteiten en onderzoeksinstituten moeten de mogelijkheid hebben om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar gezondheid- en geneeskunde zonder belemmerd te worden door octrooien.

Internationale regulering van intellectuele Monopolies

De Piratenpartij wil een herziening van de TRIPS-overeenkomst en dan met name een beperking op exclusieve rechten op immateriële goederen. Het streven is om soortgelijke beperkingen te doen gelden voor alle handelsovereenkomsten die vergelijkbare of zelfs verdergaande regelgeving inzake octrooien en auteursrecht kunnen omvatten.

Biopatenten monopoliseren de natuur en worden afgeschaft

DNA, zaden, geuren, kleuren, chemische stoffen, soorten, levende wezens en delen daarvan (zoals cellen of organen), inclusief modificaties daarvan kunnen niet gepatenteerd worden. Zij zijn onderdeel van de natuur. (Overwalle 1998) Monopolies op onderdelen van de natuur zijn ongewenst. De E.U. zal werken aan het afschaffen van alle patenten op natuurlijke materialen en fenomenen. Het kwekersrecht volstaat.

patenten.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 16:53 door theyosh