Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om zich te ontplooien. Daarom moet informatie, kennis en expertise voor zover mogelijk met mensen in ontwikkelingslanden gedeeld worden.

Niet de overheden in ontwikkelingslanden moeten centraal staan bij het bieden van ontwikkelingshulp, maar de mensen. Juist wanneer mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen, zal een land zich ontwikkelen. Door de wereld van de ontwrichtende werking van patenten en auteursrechten te ontdoen, kan iedereen zich ontwikkelen. Mensen uit ontwikkelingslanden kunnen dan op gelijke voet met mensen uit ontwikkelde landen nieuwe ideeën delen en uitvoeren.

De resultaten van ruim vijftig jaar ontwikkelingshulp zijn teleurstellend omdat het uitgangspunt onjuist is geweest. Hulp dient gegeven te worden op basis van gelijkwaardigheid en dient uit te gaan van de kracht van de ontvanger en niet de zwakte. Men heeft bij wijze van spreken telkens vis uitgedeeld maar de mensen nooit leren vissen. Deze paternalistische werkwijze van overheden en liefdadigheidsinstellingen heeft niet gewerkt.

Wereldwijd bevorderen van overdracht van technologische kennis

Verspreiding van technologische kennis door middel van open source geeft individuen de mogelijkheid om zélf met techniek bezig te zijn. Landen en mensen kunnen zich ontwikkelen door kennis over te nemen van landen die hier al veel verder mee zijn. (Subramanyam en Xia 2009)

Open en vrij delen van gegevens, informatie en kennis met ontwikkelingslanden

Ontwikkelingssamenwerking kan worden gestimuleerd door kennisdeling. De inzichten die door de tijd zijn opgedaan, worden gedeeld met landen en mensen die hier belangstelling voor hebben. (James 2004)

Soepele regels voor gebruik gepatenteerde technologie

In ontwikkelingslanden moeten gepatenteerde technologieën voor de ontwikkeling van het land en de bevolking zonder restricties gebruikt kunnen worden. (Odagiri 2012)

Geen onredelijke restricties voor ontwikkelingslanden

Bio- en farmaceutische patenten mogen -totdat ze zijn afgeschaft- geen onredelijke restricties opleggen aan ontwikkelingslanden. Patenten drijven de prijs van medische middelen, zoals medicijnen, onnodig op. Burgers in ontwikkelingslanden kunnen hierdoor geen adequate toegang krijgen tot medische zorg.

Burgers ondersteunen in landen waar vrije internettoegang niet gewaarborgd is

Een vrij internet is in het belang van de burger, het faciliteert een vrije vergaring van informatie en vrije vergadering van mensen. Daarom is het belangrijk dat Europa een pro-actieve houding aanneemt in de bescherming van een vrij internet, ook buiten het eigen grondgebied. Het internet is uitgegroeid tot de primaire vorm van internationale informatie-uitwisseling en dat moet zo blijven. Alle restricties die hier mogelijk zijn dienen door Europa zo veel mogelijk omzeild te worden.

Migratie

De E.U. wordt wel eens Fort Europa genoemd. Dat gaat op voor landen die niet aan de buitengrenzen liggen maar niet voor de landen die asielzoekers als eerste opzoeken. Taferelen zoals op Lampedusa vinden wij een probleem van alle lidstaten en dient gezamenlijk aangepakt te worden.

Binnen de EU dienen personen zich vrij te kunnen bewegen en te vestigen. Daarnaast horen “illegalen” niet strafbaar gesteld te worden. De Piratenpartij ziet dit als een onmenselijke behandeling van vluchtelingen, die de maatschappij meer kwaad berokkent dan goed doet. Migratieproblematiek dient door de gehele EU aangepakt te worden, en niet overgelaten de worden aan de lidstaten die door hun geografische ligging het meest met deze problematiek geconfronteerd worden ( zie: Ontwikkelingssamenwerking)

Migranten hebben het recht om behandeld te worden als mensen. De Europese immigratiepolitiek dient mensenrechtenverdragen te respecteren. (zie: privacy en burgerrechten)

De beste manier om de vluchtelingenproblematiek aan de pakken is zorgen dat mensen geen reden hebben om te vluchten. (zie: Justitie)

Rol van Europa

Het nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid van de EU moet gericht zijn op duurzame verbetering van de levensomstandigheden en de nadruk op de bevordering van de mensenrechten in alle partnerlanden en regio's.

Overdreven protectionistische maatregelen moeten aangepast worden. Als ontwikkelingslanden hun producten op de Europese markt kunnen brengen zal de economie aldaar tot bloei komen.

ontwikkelingssamenwerking.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/08 00:21 door 0.0.0.0