Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


milieu

Milieu

Binnenmilieu

De luchtkwaliteit in gebouwen waar gewerkt of anderszins verbleven wordt dient te voldoen aan minimumeisen. Moderne ventilatietechnieken zijn ruimschoots in staat om aan die moderne eisen te voldoen. Het is zinloos om uitzonderingen te maken op dit algemene uitgangspunt, zoals bijvoorbeeld wordt gedaan met rookverboden voor de horeca. De wetgeving wordt onnodig complex als voor elk soort binnenomgeving speciale wetten worden afgekondigd (zie ook: Houdbaarheid van wetten).

Buitenmilieu

De toegestane hoeveelheden fijnstof en giftige stoffen in lucht, grond en water zijn genormeerd. Waar de EU de verantwoordelijkheid heeft rond een bepaalde infrastructuur (zie Transport) dient de EU daar toezicht op te houden en - indien nodig - te saneren of de situatie te wijzigen (bijvoorbeeld door de aanleg van rondwegen rond bevolkingscentra).

Grondstofbesparing

Klimaatverandering, al dan niet door CO2 uitstoot, is een onderwerp waar veel discussie over is. De Piratenpartij vindt afhankelijkheid van grondstoffen (waaronder fossiele brandstoffen), die bovendien steeds schaarser en moeilijker delfbaar worden, een slechte zaak. Grondstofbesparing en terugdringen van vervuiling zijn goede doelen op zich. Daarom promoot de Piratenpartij ontwikkeling van duurzame vormen van energie en recycling van materialen. Hierin dient de wetenschap onafhankelijk van politieke agenda's haar werk te kunnen doen.

Schaliegas

Schaliegas biedt economische voordelen op de korte termijn maar ecologische nadelen op de lange termijn. De Piratenpartij wil dat Europa inzet op de transitie naar duurzame energie.

Sanering

Alleen voor saneringen met internationale consequenties kan de EU vergoedingen beschikbaar stellen. Dat geldt met name voor de infrastructuur waar de EU verantwoordelijk voor is (zie ook: Transport).

Rol van Europa

Vervuiling stopt niet bij de grens. Daarom dient de E.U. er op toe te zien dat vervuilende industrieën of kerncentrales niet alleen bij landsgrenzen staan.

Het stelsel van CO2-certificaten moet worden afgeschaft. Het werkt niet. Het recht om te vervuilen wordt gekocht in plaats dat innovatie naar schonere technieken plaatsvindt.

milieu.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 17:07 door theyosh