Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


internationale_handel

Internationale Handel

Internationale handel bestaat al eeuwen, net als verdragen die internationale handel vergemakkelijken. De Piratenpartij is in principe niet tegen zulke overeenkomsten maar de meest recente verdragen hebben weinig met vrijhandel te maken gehad (ACTA). Deze verdragen blijken vrijhandel voor multinationals te vergemakkelijken terwijl het MKB het nakijken heeft. Tevens worden in die verdragen onderwerpen opgenomen die weinig met handel te maken hebben zoals het aanscherpen van het auteursrecht. Daarom zal de Piratenpartij bij het sluiten van vrijhandelsverdragen de belangen van burgers en MKB scherp in de gaten houden.

Uitgangspunten voor handelsovereenkomsten

De Piratenpartij wil dat in alle onderhandelingen van de Europese Unie over handelsovereenkomsten aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Sterkere betrokkenheid van het Europees Parlement;
  • Uitgebreide toegang tot informatie en openbare hoorzittingen;
  • Respect voor zelfbeschikking en privacy
  • Met de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen moet rekening worden gehouden.

Sterkere betrokkenheid van het Europees Parlement

Handelsovereenkomsten bevatten belangrijke politieke beslissingen die moeilijk te veranderen zijn nadat ze worden aangenomen. Daarom moet het Europees Parlement, het enige orgaan in de EU dat een direct democratisch mandaat heeft, dezelfde rechten als de Europese Commissie krijgen als van het om handelsbeleid gaat.

Het Europees Parlement, via haar Commissie Internationale Handel (INTA), dient als een gelijkwaardige partner van de Europese Commissie deel te nemen aan onderhandelingen over handelsovereenkomsten.

Uitgebreide toegang tot informatie en openbare hoorzittingen

Alle documenten met betrekking tot de onderhandelingen over handelsovereenkomsten moeten beschikbaar zijn voor het Europees Parlement, alsmede aan het publiek bekend worden gemaakt. Alle onderhandelingen en hoorzittingen met de belanghebbenden moeten in het openbaar worden gevoerd. Wij eisen dat alle resultaten van het overleg, vooral inzendingen door belanghebbenden, tijdig en volledig moeten worden gepubliceerd.

Respect voor privacy en zelfbeschikking

De Piraten beschouwen het recht op privacy en zelfbeschikking van de burger als vanzelfsprekend. Daarom ze moeten ook worden gerespecteerd en bevorderd in de context van handelsovereenkomsten.

Aangezien deze principes gelden voor alle mensen, moet de EU ervoor zorgen dat handelsovereenkomsten hun handelspartners niet de mogelijkheid geven om deze principes te doorbreken.

Met de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen moet rekening worden gehouden

Momenteel houden handelsovereenkomsten voornamelijk rekening met de belangen van wereldwijde ondernemingen, terwijl kleine en middelgrote ondernemingen zelden profiteren; Het MKB wordt steeds meer verdreven uit de markt. Wij willen dat veranderen.

"TTIP" Nee, bedankt!

De regeringen van Europa en de Verenigde Staten zijn van plan het “Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap” (TTIP) te sluiten. Multinationals zullen blij zijn. Echter, hebben de mensen in Europa, de VS en de rest van de wereld echt een grote transatlantische gedereguleerde markt nodig? Een antwoord op deze vragen biedt TTIP niet: Hoe willen we leven? Wat is het goede leven, zonder de uitbuiting van mens, dier en het milieu? Hoe kunnen we binnen de ecologische grenzen van de planeet werken en goed, eerlijk betaald werk garanderen? Hoe kunnen we voedselsoevereiniteit bereiken voor iedereen?

Met de TTIP overeenkomst beloven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de EU en de VS, meer groei. Zij willen meer handel en meer vrije markt voor bedrijven. In werkelijkheid betekent dit dat GMO voedsel en met hormonen behandeld rundvlees ongemerkt op ons bord beland. Het afgewezen ACTA-verdrag komt weer via de achterdeur binnen, waarbij de privacy en burgerrechten buiten de boot vallen. Alleen de basale consumentenbescherming en milieunormen blijven bestaan. Regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie zetten het publiek en de parlementen buitenspel door de onderhandelingen in het geheim te voeren. De Piratenpartij vindt dat alle internationale verdragen die door regeringen worden gemaakt alleen transparant tot stand mogen komen en de nationale rechtsorde niet mogen schaden.

Investor State Dispute Settlement

Het Investor State Dispute Settlement is een regeling die meestal wordt opgenomen in handelsverdragen. Deze regeling biedt investeerders de mogelijkheid om een geschil te starten tegen een land als deze maatregelen neemt die de investering in gevaar brengen. Deze regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld onredelijke onteigening van een bedrijf. Een onafhankelijk tribunaal beoordeelt het geschil en wijst eventueel schadevergoeding toe aan de investeerder. Helaas wordt deze regeling misbruikt om wetten tegen te houden op het gebied van milieu of volksgezondheid. Zo is het voorgekomen dat een klein land haar volledige budget voor volksgezondheid als schadevergoeding moest betalen omdat zij een wet had aangescherpt. Deze wet was ook van toepassing op lokale bedrijven maar zij hebben geen schadevergoeding gezien maar een belastingverhoging.

De Piratenpartij vindt dat er in de V.S. en de E.U. voldoende mogelijkheden zijn om via de reguliere juridische kanalen onrecht aan te vechten. Echter, democratisch aangenomen wetten, die gelden voor alle ingezetenen en bedrijven dienen gerespecteerd te worden.

internationale_handel.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 16:55 door theyosh