Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


financien

Financiën

Financiering van Europa

Een zevenjarige begroting is niet van deze tijd. Ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat het zinloos is om dit voor zeven jaar vast te leggen. De Europese begroting wordt daarom jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd door het Europees Parlement.

De kosten van het experiment Europa rijzen de pan uit. Het korps aan ambtenaren blijft maar aangroeien en de bezoldiging is boven wat normaal is in de Europese staten zelf. Dat geldt ook voor Europarlementariërs. Daarnaast bemoeit de EU zich met steeds meer beleidsterreinen en zijn de kosten van de maandelijkse excursie van het hele Europarlement naar Straatsburg weggegooid geld..

Het wordt hoog tijd dat kritisch gaat worden gekeken naar het aantal ambtenaren, het takenpakket van de EU en de bezoldiging van ambtenaren, bestuurders en Europarlementariërs met als doel de kosten van de Europese organisatie drastisch naar beneden te brengen.

Europese belastingen

Naast bijdragen van de lidstaten vangt de EU ook geld uit andere bronnen: onder andere invoerrechten op producten van buiten de EU en een percentage van de door de lidstaten geheven BTW.

Wij wijzen een Europese belasting voor burgers af.

Daarnaast moet er voor gewaakt worden dat de EU zich niet afhankelijk maakt van particuliere geldbronnen zoals financiering door de industrie.

Grote multinationals spelen overheden van de lidstaten tegen elkaar uit waardoor zij vrijwel geen belasting betalen maar wel de voordelen genieten van de collectieve uitgaven in die landen (denk aan onderwijs, infrastructuur etc). Een Europese belasting die de bijdragen van de lidstaten vervangt kan uitkomst bieden.

Belasting dient geheven te worden waar de kosten gemaakt worden. Hierdoor is het belastingstelsel transparanter en kan de burger meer invloed uitoefenen.

Samenwerking in plaats van fiscale concurrentie tussen de lidstaten

Het is niet compatibel met het idee van een verenigd Europa dat lidstaten in de Europese Unie met elkaar concurreren om een zo laag mogelijke vennootschapsbelasting in een race naar de bodem. Dit leidt tot een groot verlies aan belastinginkomsten. In plaats daarvan moet de EU samenwerking tussen lidstaten bevorderen om de lokale omstandigheden in alle regio's van Europa voor ondernemers en werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld, de interne markt, onderwijs en onderzoek, de Europese digitale infrastructuur en Europa brede rechtszekerheid. De Piratenpartij zal daarom streven naar het harmoniseren van de vennootschapsbelasting tussen de EU lidstaten en samenwerking op de genoemde gebieden.

Versterking van het begrotingsrecht van het EU-Parlement

De Piratenpartij wil het begrotingsrecht van het Europees Parlement versterken. Het Parlement dient de enige autoriteit over de EU-begroting te zijn en niet, zoals voorheen alleen inspraak in huishoudelijke beslissingen van de Raad van Ministers. We willen een duurzaam en transparant systeem dat de plaats in neemt van het huidige ondoorgrondelijke EU financieringssysteem, verborgen in correctiemechanismen van kortingen voor individuele landen. (zie: EU Hervorming)

Europese subsidies

De Piratenpartij begrijpt dat subsidies een instrument zijn om dingen te laten doen waar de EU zelf de capaciteit niet voor heeft. Ze mogen geen instrument worden om onrendabele bedrijven op de been te houden, noch mogen subsidies gegeven worden aan organisaties die (mede)gefinancierd worden door belanghebbenden (industrie, etc.) of die als doelstelling hebben om bij de EU te lobbyen.

Subsidies dienen slechts te worden toegekend op basis van het subsidiariteitsbeginsel. Dus alleen statenoverstijgende EU-subsidies zijn toegestaan.

De regels rond landbouwsubsidies dienen herzien te worden (zie: Landbouw).

Crypto-currency

Crypto-currency zijn nieuwe, digitale monetaire systemen. Bitcoin is hierin een groot voorbeeld. De Piratenpartij acht de ontwikkeling van dergelijke monetaire systemen van belang voor een innoverende maatschappij waarin het ontstaan van nieuwe technieken de mogelijkheid schept bestaande technieken te vervangen. Ook het huidige monetaire systeem kan en mag van een update voorzien worden wanneer dit verantwoord kan gebeuren. Daartoe moet de EU de legitimiteit van crypto-currency erkennen en het voorlopig parallel laten bestaan aan het huidige monetaire systeem. Op deze manier kunnen nieuwe monetaire systemen uitgebreid getest en doorontwikkeld worden alvorens kandidaat gesteld te worden voor vervanging van huidige systemen.

Rol van Europa

De uitgaven van de EU zijn verdeeld over enerzijds de financiering van de eigen organisatie en anderzijds subsidies, die in essentie niet meer zijn dan herverdeling van ingezamelde gelden over de lidstaten. Het recht op Europese subsidies hoort, alvorens toegekend te worden, getoetst te worden aan een aantal simpele en gepubliceerde regels, waaronder de eis dat de subsidie aan het subsidiariteitsbeginsel voldoet. In toekenningsbesluiten moet duidelijk worden aangegeven hoe aan die regels is voldaan (zie: Transparantie).

financien.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 17:00 door theyosh