Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


economie

Economie

De benaming 'economie' komt van het Griekse woord oikos (οἶκος), dit betekent huis en nomos (νόμος), dit betekent regel. Letterlijk betekent het dus huishoudkunde. In de meest ruime betekenis bestudeert deze wetenschap, hoe de mens met schaarse middelen handelt om zijn behoeften te bevredigen. Geld heeft hierin een ondersteunende rol als ruilmiddel.

De Piratenpartij streeft naar een een zo vrij mogelijke markt, maar met maximale bescherming van de burger en een goed sociaal minimum, geregeld door een open en efficiënte overheid. De economie is niet het hoogste doel van onze politiek maar slechts een beschrijving van onze dagelijkse activiteiten. Economische activiteit hoort de samenleving te dienen en niet andersom.

Onderzoek naar onvoorwaardelijk basisinkomen

De Piratenpartij is er van overtuigd dat economische activiteiten het best bevorderd worden als mensen de zekerheid hebben dat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien. In Europa kennen de meeste landen een sociaal vangnet. Dit vangnet wordt echter steeds verder afgebroken of er worden privacyschendende controles opgelegd. Het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen spreekt ons aan maar het moet financieel haalbaar zijn. Er zijn op kleine schaal experimenten uitgevoerd met positieve resultaten. De Piratenpartij is voorstander van een gedegen onderzoek naar de haalbaarheid en effecten van het invoeren van een basisinkomen op Europees niveau.

Economie en handel

De Piratenpartij is voorstander van een vrije markt. Er is wel een herdefinitie van het begrip 'vrije markt' nodig. De markt zelf is niet vrij maar de mens is vrij op de markt.

Ondernemerschap

Ondernemers moeten kunnen ondernemen. De Piratenpartij komt op voor ondernemende burgers. Die burgers moet zo min mogelijk in de weg gelegd worden. De overheid moet kleine ondernemers beschermen tegen machtsconcentraties van overheden en grote ondernemingen.

Midden- en kleinbedrijfondernemers (MKB) kunnen innoveren en verkopen binnen Europa zonder last van patenten. Innovatie vindt voor een belangrijk gedeelte plaats bij kleinere bedrijven die een sterke focus hebben op ontwikkeling. Deze bedrijven moeten gestimuleerd worden in wat ze doen, patenten mogen geen belemmering vormen. (Barrow 2007) MKB-ondernemers moeten zich kunnen concentreren op innovatie, zonder dat ze zich zorgen hoeven maken over de de juridische kant van patenten. (Patent Troubles Pending 2002)

Parallelle import buiten distributiekanalen van de rechtenhouder om wordt toegestaan. Het merkenrecht moet niet inhouden dat de rechtenhouder op elke markt een andere prijs mag bepalen. Een open markt door parallelle import komt een eerlijke marktwerking ten goede. (EU parallel import rules causing concern 2006)

Merkenrecht

Het merkenrecht is bedoeld om het mogelijk te maken voor een producent om een vertrouwensband met de klanten te kunnen opbouwen. Of zoals je als consument zou zeggen: om consumentenbescherming mogelijk te maken.

Merkenregistratie moet alléén mogelijk zijn onder het merkenrecht. Het auteursrecht monopoliseert cultuur en mag daarom niet van toepassing worden geacht op merken en merkenregistratie.

Innovatie

Innovatie wordt bevorderd door kennis te delen, zonder monopolies op het gebruik van kennis. Net zoals 'geld moet rollen' om een economie op gang te houden, dient kennis gedeeld te worden om innovatie, en daarmee economische groei, te bevorderen. Het open-source model laat zien dat vrije kennis een stimulans is. (patenten)

Geld en banken

Ruilmiddelen zijn een vorm van informatie. Informatie over de waarde van een transactie. De Euro is momenteel het meest gebruikte en tevens het wettelijke betaalmiddel maar niet het enige. Op globaal niveau blijken cryptocurrencies te beantwoorden aan de behoefte om snel en veilig wereldwijd betalingen te kunnen doen waar zonder de beperkingen waar men met reguliere valuta tegenaan loopt. Op lokaal niveau blijken ruilmiddelen zoals LETS goed te werken.

Bankentoezicht

Banken bestaan bij de gratie van vertrouwen. Veel banken hebben het vertrouwen van de Europese burger geschaad. Ondanks dat de meeste Europese banken in de afgelopen jaren zijn gered met belastinggeld, blijkt fraude schering en inslag te zijn. (Libor schandaal) Het Too Big To Fail principe zorgt er voor dat winsten geprivatiseerd worden terwijl verliezen gecollectiviseerd worden. Zelfs de ECB heeft haar eigen regels overtreden door staatsschulden op te kopen. Niet om landen te redden maar om hun geldschieters (de Noord-Europese banken) te redden.

Bankentoezicht is nodig op Europees niveau omdat banken zich niet beperken tot hun eigen landsgrenzen. Het is echter de vraag of dit toezicht gehouden moet worden door ECB, die grotendeels uit bankiers bestaat die afkomstig zijn uit de banken waar toezicht op gehouden moet worden. Wij laten de slager ook niet zijn eigen vlees keuren.

Het enige dat er voor zorgt dat banken zich aan de regels houden is totale transparantie. Elke burger moet de mogelijkheid hebben om zelf toezicht te houden.

Banken mogen failliet gaan

Banken zijn bedrijven. Misschien bijzondere bedrijven, maar het blijven private instellingen die als doel hebben om winst te maken. Ondernemen is risico's nemen maar wie zijn billen brandt, moet zelf op de blaren zitten. Als een bank in de problemen komt dan zullen de aandeelhouders en kredietverleners als eerste hun verlies moeten nemen.

Betalingsverkeer

Sinds de invoering van SEPA hebben we tegenwoordig een Europees betalingsverkeer. Er moet een solide back-upsysteem zijn voor het in stand houden van betalingsverkeer wanneer het internet uitvalt. Het betalingssysteem moet ook wanneer het internet uitvalt kunnen functioneren. Daarom moeten banken ervoor zorgen dat ze een back-upsysteem hebben dat bij uitval van internet in werking kan treden.

Zoveel mogelijk openheid over geldverkeer, geldcreatie en het financieel-economische systeem. Rapportage van geldstromen dient niet enkel in financieel jargon te worden gegoten.(Papa 2011)Heldere, ondubbelzinnige en klare uitleg over hoe het geldsysteem werkt moet burgers in staat stellen inzicht te krijgen in financiële en economische zaken.

Het betalingsverkeer is een nutsvoorziening Het betalingsverkeer vindt steeds meer giraal plaats in plaats van contant. Contante betalingen in bijvoorbeeld winkels worden steeds vaker elektronisch gedaan. Het betalingsverkeer is daardoor vitale infrastructuur geworden. De mogelijkheid dat banken kunnen omvallen is een steeds groter risico geworden voor de economie. Daarom moet het betalingsverkeer en de bijbehorende betaalrekeningen op dezelfde wijze benaderd worden als overige nutsvoorzieningen, door dit los te koppelen van het bancaire systeem of door die loskoppeling met 'een druk op de knop' mogelijk te maken indien een bank in de problemen komt. De infrastructuur kan door 'netbeheerders' zoals betalingsproviders draaiend gehouden worden.

Altijd mogelijkheid houden anoniem te betalen via contant geld en chipkaart. Anonimiteit moet ook mogelijk zijn bij betalingen. Ook met plastic geld moet anoniem kunnen worden betaald, de verkoper hoeft niet te weten wíe er betaalt, het feit dát er betaald is, is voldoende. Betalen met contant geld moet mogelijk blijven en mag nooit meer kosten dan een betaling via pin, chip of creditcard.

Open informatie over fraude. Daar waar fraude mogelijk is, moet openheid van informatie ervoor zorgen dat systemen en procedures veiliger worden. Hierdoor kunnen o.a. ambtenaren en werknemers hun gedrag waar dat nodig is aanpassen, om niet in het web van fraudeurs te komen.

Cryptocurrency biedt mooie kansen, en moet niet via een omweg verboden of gefrustreerd worden. Alhoewel cryptocurrencies zoals bijvoorbeeld Bitcoin nog in de kinderschoenen staan, zien wij bij wetgevers dezelfde koudwatervrees als bij de opkomst van het internet en de PC. (Sterkenberg 2011) Het is zeer goed mogelijk dat cryptocurrencies op termijn een goede concurrent voor de financiele sector zullen worden. De cryptocurrencies hebben bovendien de potentie om miljarden te besparen. (Surowiecki 2011)

Voedsel

Voedsel is de basis van ons leven. Wat wij eten, blijft in ons lichaam zitten en beïnvloedt onze gezondheid. Tegelijkertijd is voedsel een gigantische industrie met haar eigen belangen. Die belangen gaan niet altijd samen met die van de burger. De Piratenpartij wil geen patenten op gewassen, dieren en voedsel. Tegelijkertijd wil de Piratenpartij open informatie over wat bedrijven met en in het voedsel doen (zie ook: Landbouw).

Duidelijke etikettering

Heldere productinformatie en duidelijke etikettering is vooral bij voedsel heel belangrijk. Uitgebreide voedselinformatie kan op een heel bruikbare wijze worden getoond aan consumenten, door te verwijzen naar een mobiel toegankelijke internetpagina. Voedselleveranciers worden verplicht gesteld deze informatie op eenduidige wijze op het internet te plaatsen en een link toe te voegen op etiketten van voedselproducten. Hierin wordt onder andere de productiegeschiedenis bekend gemaakt, waar elk van de ingrediënten vandaan komt en welke technologieën er gebruikt zijn. (Food labelling 2007).

economie.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 16:56 door theyosh