Categorie: Burgerrechten

De zorg moet weer van en voor de burger worden

Door Leo van Oudheusden, kieslijst #20

In de zorg komen veel belangrijke maatschappelijke aspecten samen: privacy, veiligheid van vertrouwelijke informatie en burger/zorgrechten. Al deze aspecten staan onder toenemende druk. Er moet steeds meer verantwoording worden afgelegd. Er is sprake van een paranoïde houding jegens zorgverleners.

Het huidige zorgstelsel is onder andere erg kostbaar door de vele overhead dan wel administratieve kosten voor het ziekenhuis en andere zorgverleners.

Single payer systeem

Landen zoals Canada en Schotland met een single payer systeem hebben circa 11.5% overheadkosten in hun ziekenhuizen, terwijl in Nederland de ziekenhuizen tegen de 20% aanzitten. De Nederlandse ziekenhuizen hebben in totaal ca € 4 miljard aan overheadkosten. Hieruit volgt dat bij een single payer systeem in Nederland 40% bespaard kan worden. Dat wil dus zeggen anderhalf miljard euro. De kosten van de verzekeraars bij het huidige ingewikkelde DBC-systeem zijn er nog niet in betrokken. Ook de wervingskosten in de laatste maanden van het jaar zijn aanzienlijk. Volgens sommigen bedragen deze ca € 500 miljoen. Een Zorgfonds als single payer kan dus veel geld (2 miljard) schelen. Het Zorgfonds heeft een toeziend college bestaande uit door loting gekozen burgers. De wet regelt de democratische bevoegdheden. Loting versterkt de betrokkenheid van burgers bij het zorgstelsel.

Bij een single payer systeem in Nederland kan 40% bespaard worden. Dat wil dus zeggen anderhalf miljard euro.

De inkoop van met name de zeer dure medicijnen kan landelijk geschieden. Bij prijsafspraken dient ook gekeken te worden wie de basisresearch van dergelijke medicatie gedaan heeft. Veelal zijn dat universiteiten met publieke middelen. Zoals op DWDD betoogd is kan dit voor sommige vormen van medicatie wel een factor 50 keer schelen als men het in eigen beheer laat produceren. Hier valt nog heel wat te verdienen!

Onbetaalbaar

Zorgkosten

Momenteel is het verder nu zo dat meer dan 330.000 mensen hun basispremie niet meer kunnen betalen. Dit aantal neemt voortdurend toe! Mensen met een minimum inkomen zijn dus de klos in het huidige systeem. Dit geeft een sterke indicatie van de onhoudbaarheid aan van het huidige systeem. Ervan uitgaand dat naast de basispremie ook het eigen risico niet betaald wordt, is dit een kostenpost van circa een half miljard euro.

De zogenaamde vrije artsenkeuze staat momenteel weer langs een omweg onder druk. De grote zorgverzekeraars bieden budgetpolissen aan die slechts toegang geven tot een beperkt aantal ziekenhuizen. Zo is het UMCG niet gecontracteerd voor een aantal budgetpolissen van grote zorgverzekeraars. Dergelijke polishouders dienen zich dus te wenden tot het enige andere ziekenhuis in Groningen.

Regionalisatie

Momenteel zijn er veel schotten in de zorg. Pogingen om deze schotten te doen verminderen, mislukken bijna geheel. Samenwerking verloopt moeizaam. De marktwerking in de zorg staat een goede verdere ontwikkeling van samenwerking in de weg. Samenwerking is echter een belangrijke sleutel bij de kostenbeheersing. Tot nu toe is samenwerking verboden door deze regering en het parlement.

Regionalisatie van de zorg in een single payer system is hiervoor de oplossing. Een regionale zorgautoriteit is verantwoordelijk voor het regionale functioneren. Deze autoriteit wordt eveneens gecontroleerd door burgers gekozen door loting. Deze burgers hebben zich gemeld na een regionale oproep. Overheersing door beroepsbestuurders is dan niet mogelijk.

Op regionaal niveau zijn er momenteel diverse initiatieven om tot een goede samenwerking te komen. De regio Leiden is daarmee bezig evenals de regio Rijnmond. De regionale ontwikkeling van Integrated Care kan daarmee op gang komen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een goede patiëntenzorg met patiënteninspraak. Ook kunnen de kosten daarmee beter gereguleerd worden. Regionalisatie van de zorg geeft een veel betere zorg en maakt ook inspraak van de burgers en patiënten mogelijk.

Privacy

Privacy is een belangrijk aspect van de zorg. Niemand wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar toegankelijk zijn voor anderen. Het instellen van een regionale zorgdata warehouse kan hierin een oplossing brengen. Alle privacygevoelige informatie van alle zorgverleners wordt hierin automatisch opgeslagen. De laatste maanden worden er dagelijks veel datalekken in de zorg gemeld in de media. Het aantal staat nu op meer dan 5000!! Er zijn momenteel veel afzonderlijke servers waar data worden opgeslagen. Gezien het grote aantal datalekkages is de afscherming volstrekt onvoldoende.

De laatste maanden worden er dagelijks veel datalekken in de zorg gemeld in de media. Het aantal staat nu op meer dan 5000!!

De afscherming bij een zorgdata warehouse kan maximaal geschieden door ICT experts op beveiligingsgebied (meervoudige apart ingestelde firewalls, datakluizen, blockchain). Een patiënt heeft dan de mogelijkheid om aan te geven wie en wanneer tot welke delen van het dossier toegang heeft. Alle door de patiënt gebruikte medicatie staat dan in één bestand. De patiënt krijgt dan per email te weten wie zijn data geraadpleegd heeft. Er is dan altijd controle mogelijk. Een dergelijke zorgdata warehouse moet ook bouwkundig bestand zijn tegen van buiten komende calamiteiten (overstromingen, etc).

Nieuw ministerie

Gezien de complexe problematiek is een ministerie van digitale infrastructuur noodzakelijk om deze en andere ICT problemen in goede banen te leiden.

Alle bovengenoemde zaken kunnen alleen tot stand komen als het onderscheid tussen betaler en zorgverlener komt te vervallen en er een goede samenwerking tot stand komt.

Piratenpartij steunt Groningen in haar aardgasstrijd

De Piratenpartij heeft een duidelijke mening over de gaswinning. Gas is een oude generatie brandstof die Nederland sinds de jaren 60 grote welvaart heeft gebracht. Deze energiebron is nu bijna uitgeput. Het gevolg van gaswinning is dramatisch. Kinderen volgen onderwijs in onveilige panden, inwoners wonen in onveilige huizen en hebben hun vermogen en vooral hun cultureel erfgoed langzaam zien afbrokkelen. Zelfs als nu volledig gestopt wordt met de gaswinning, blijven de aardbevingen bestaan. Wij willen de overheid en bedrijven onder controle houden door ze verantwoording af te laten leggen aan de samenleving en door burgers inspraak te geven.

Wij vinden dat:

 • de contourlijnen, die mede door de NAM zijn bepaald, moeten worden losgelaten;
 • de staat de aardbevingsschade moet vergoeden;
 • de staat de aardbevingsschade moet verhalen op de NAM;
 • de aardbevingsschadetaxateurs onafhankelijk moeten zijn;
 • de overheid weer moet bepalen hoeveel gas er gewonnen mag worden en niet de lobbyisten van de NAM of haar eigenaren Shell en ExxonMobile;
 • de gaswinning ieder jaar moet afnemen en zo snel mogelijk naar 0;
 • er een HSL-verbinding moet komen tussen Groningen – Amsterdam en Groningen – Bremen/Berlijn, om een economische impuls te geven aan de regio Groningen.

Wij staan dan ook 100% achter de petitie van Freek de Jonge en hopen dat ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen in woord, maar ook in daad.

Afdeling Groningen

Is de overheid nog te controleren?

Lijstduwer Teun Gautier interviewde lijsttrekker Ancilla van de Leest voor Cafë Weltschmerz over de controleerbaarheid van de overheid. Wie controleert haar eigenlijk en doen die controleurs het wel goed? Of moeten er meer middelen komen om de overheid te controleren?

Maar ook: wat zijn de mechanismen die de overheid maar steeds verder in het privéleven van de burger laten doordringen?

Wat de Piratenpartij voor Nederland kan doen

De verkiezingen komen snel dichterbij, en veel mensen zijn op zoek naar een alternatief voor de gevestigde partijen. Het is voor veel stemmers duidelijk: het moet over een andere boeg!

De Piratenpartij bestaat nu 10 jaar en is inmiddels een gevestigde naam in verschillende Europese landen. Van origine zijn we ‘de internet partij’, die digitale zaken op de politieke agenda zet. Inmiddels raakt de digitalisering van de samenleving werkelijk élk maatschappelijke discussie. Internet is niet meer iets wat zich ergens afspeelt en waar je je aan kunt onttrekken. Internet is in groeiende mate altijd en overal aanwezig. Zo zijn we uitgegroeid van een one-issue partij, naar een partij met gedegen ideeën en belangrijke inzichten over zorg, infrastructuur, onderwijs, werkgelegenheid, enzovoorts. Een échte oplossing voor de knellingen in het systeem zal razendsnel alleen maar urgenter worden. Hoe sneller deze groeiende maatschappelijke problemen serieus genomen worden door de politiek, hoe beter voor Nederland.

De internet-revolutie

We leven in bijzondere tijden met een ongekende toegang tot informatie voor de gewone burger. Nog nooit kon je jezelf zó snel en makkelijk onderwijzen door middel van je computer. Wij zien de vrijheid van informatie als een enorme winst voor het individu, en een gigantische potentie voor de maatschappij in het algemeen. Oude winstmodellen (platenmaatschappijen, uitgeverijen, kranten) zullen verdwijnen, en antieke wetgeving is niet langer af te dwingen zonder burgerrechten in te perken. Dat mag dan ook nooit gebeuren. Hier komen andere verdienmodellen voor in de plaats. Die bieden meer kansen, vrijheid en mogelijkheden voor artiesten en makers, en de kans ze eerlijker te compenseren. En voor de consument, fans, en maatschappij in z’n geheel: een verrijking van cultuur.

ICT-kennis in Tweede Kamer

Data van burgers moet veilig gesteld worden voor misbruik. Dit is iets wat de politiek moet afdwingen van het bedrijfsleven. Ook gemeenten en overheidsinstellingen zélf gaan niet goed om met gevoelige gegevens. Meer ICT-kennis in de Tweede Kamer is hard nodig!

Beleid maken dicht bij de burger (subsidiariteit)

Beleid moet zo lokaal mogelijk gemaakt worden. Zo blijven wij betrokken bij het politieke proces dat ons direct raakt. Beslissingen moeten niet óver burgers gemaakt worden, maar mét burgers. De IJslandse Piratenpartij heeft opgeroepen de digitale koppen bij elkaar te steken en zo een eigen grondwet gecrowdsourced. Zo hoort het!

Robotisering

In de toekomst zal steeds meer werk uitbesteed worden aan robots. Van kassameisje en zelf rijdende auto’s tot zorgrobot. Zelfs oorlogsvoering zal uitbesteed worden aan robots. Hoe gaan wij daar als maatschappij mee om? Het is aan ons allen om de ethische kwesties die hierbij komen kijken heel serieus te nemen. Ooit hadden we het prachtige utopische toekomstbeeld dat we nooit meer vervelend werk zouden moeten doen met dank aan de automatisering. Maar nu loopt het heel anders: de werkloosheid loopt hoog op en steeds meer mensen komen in de problemen. Laaggeschoold werk en fysieke arbeid zullen nagenoeg verdwijnen. We zullen radicaal anders tegen het concept ‘werk’ moeten gaan aankijken, om toekomstbestendig te blijven.

Cyberwar

Dat klinkt eng en dystopisch en die potentie heeft het ook. De tijd is aangebroken dat oorlogen niet meer alleen bevochten worden in het veld, maar ook in ‘cyberspace’. Het is dan ook compleet onverantwoord om met politici zonder enige kennis van ICT en cybersecurity de toekomst in te gaan. Een slimme hacker met kwade bedoelingen heeft de potentie het hele land plat te leggen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Het is super belangrijk dat Nederland hierop voorbereid is, en de kennis in huis heeft om zich hiertegen te kunnen bewapenen.

Privacy

Langzamerhand glijden we steeds dieper de surveillancestaat in. Privacy is een burgerrecht. Een vitale beschermingslaag voor de burger tegen een almachtige overheid. Inmiddels weten we dankzij klokkenluiders dat bedrijven en – soms behoorlijk schimmige – overheden nauw samenwerken om zoveel mogelijk over iedereen te weten te komen. Dit onder het mom van gemak, kostenbesparing of veiligheid. Maar het echte prijskaartje krijgen we later pas gepresenteerd. Meer kennis is meer macht, en teveel macht zal vroeg of laat altijd misbruikt worden. Men zegt niet voor niets dat ‘power corrupts’, en ‘kennis is macht’. Daarom is het zo belangrijk dat zowel kennis als macht gespreid worden. In een land waar iedereen bespied wordt is echte democratie niet mogelijk. De Piratenpartij wil dat de volgende generatie Nederlanders ook in een vrij land opgroeit.

Multi-nationals

Als we door middel van technologie niet tot slaaf willen worden gemaakt door Amerikaanse digitale grootmachten die uitsluitend handelen vanuit kapitalistische waarden, zullen we een stevig tegenwicht moeten bieden. Op dit moment laat Europa met zich sollen door bedrijven als Facebook en Google. In Brussel rennen vele lobbyisten rond die ervoor zorgen dat bij besluitvorming de bedrijven als winnaar uit de bus komen. Ten koste van Europeanen, ons democratische rechtssysteem, en onze economie. Op het gebied van ondernemerschap en onderwijs laten we overal kansen liggen om Europa mee te laten praten op het gebied van digitale ontwikkelingen.

Patenten

De strijd tegen gepatenteerde zaden zal alleen maar heftiger worden in de toekomst. De natuur is er voor ons allemaal: geen eigendom van schimmige megalomane bedrijven! Daarom is er een politieke partij nodig die patenthervorming hoog op de agenda heeft staan en een vuist maakt tegen de privatisering van de natuur.

Big Pharma

Ook door de farmaceutische industrie worden melkkoeien gezien als patiënt, en de patiënt steeds meer gezien als melkkoe. Dat mogen wij nooit toestaan! Het idee een slaatje te slaan uit zieke mensen, komt van zieke geesten. Winst maken heeft in de zorg voorrang gekregen op mensen helpen. Dat is een compleet onacceptabele situatie en moet een halt worden toegeroepen.

Op het gebied van alternatieve farmaceutica valt een hoop winst te behalen. En dan niet voor de bedrijven, maar voor de burger! Ons drugsbeleid is momenteel niet gestoeld op wetenschappelijke feiten, maar op dogma en taboe. Onze houding tegenover drugs is totaal hypocriet, gezien de meeste mensen in het weekend wel de harddrug alcohol consumeren. Daar kijkt niemand vreemd van op.

Drugsbeleid

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat verschillende drugs zoals MDMA, LSD en paddo’s juist erg bevorderend kunnen zijn voor de gezondheid. Dit omdat de wetenschap steeds meer bewijs ziet dat ze de potentie hebben depressie te verlichten. Ook kunnen ze een positieve rol spelen in het behandelen van traumatische ervaringen zoals kanker en oorlog. Deze mogelijkheden uitsluiten op basis van achterhaalde vooroordelen is een onrechtvaardige beperking van zelfbeschikking over lichaam en bewustzijn.

Zorg

Privacy van patiënten komt onder druk te staan. Dat vormt een regelrecht gevaar voor de maatschappij. Dit zorgt namelijk voor zorgmijders die er niet zeker van kunnen zijn dat ze een vertrouwelijk gesprek met hun arts kunnen houden. Denk aan ‘verwarde mannen’, die geen hulp durven te zoeken. Ook op het gebied van het verzamelen en verhandelen van medische data is er een hoop gaande waar de politiek nauwelijks aandacht voor heeft. Geen privacy in de zorg is een gevaar voor de volksgezondheid!
Handelsverdragen moeten transparant en inzichtelijk zijn.

Achterkamertjespolitiek ondermijnt het vertrouwen tussen burger en overheid en is een directe aanval op onze vrije democratische rechtsstaat. Wanneer er door volksvertegenwoordigers verdragen worden onderhandeld moet dit proces in transparantie plaatsvinden.

Internationaal

Omdat de Piratenpartij in meer dan 40 landen zit, en in het Europarlement, zal internationale samenwerking makkelijker blijken. Dit omdat de verschillende Nationale Piratenpartijen hun kennis vrij delen, en vanuit dezelfde kernwaarden opereren.

Kortom:

Een veiliger, gezonder Nederland: voorzien van ethische zorg voor iedereen die het nodig heeft. Maar ook zorg voorkomen, door eerlijk, betaalbaar en gezond voedsel.

Oog voor digitale ontwikkelingen. De maatschappij verandert razendsnel, en de oude politiek kan het niet bijbenen. Met allerlei domme beslissingen en zorgwekkende risico’s van dien. De Piratenpartij is de partij van de toekomst die middenin de ontwikkelingen in de maatschappij staat! En dat is heel hard nodig in snel veranderende tijden. De oude paradigma’s waarin de politiek nu opereert zijn achterhaald. Het oude slakkentempo van onze huidige politici is niet langer afdoende voor deze nieuwe wereld.

Een goed geïnformeerde burger kan prima beslissingen maken over zijn eigen leven en leefomgeving. Het antieke hiërarchische politieke stelsel heeft zijn langste tijd gehad. Wij willen spreiding van macht en kennis. Verandering komt van onderop!

Politiek gebaseerd op een aantal gedeelde kernwaarden: vrijheid, vooruitgang, rechtvaardigheid, welzijn, compassie en respect voor elkaar.

In een vrij land heb je het recht om jezelf te zijn zolang je daarmee niemand lastig valt. Of je nou groot, klein, dik, dun, LGBT, groen, paars, rechtsboven, middelmatig, Buddhist, Jehova, Joods, Pastafari, Moslim , Mexicaans of Inuit bent. Je eigen levensinvulling kiezen is een privéaangelegenheid en moet jouw keuze zijn. Hoe jij jouw seksualiteit en spiritualiteit, of andere vormen van levensinvulling in de praktijk brengt is aan jou. Jouw vrijheid eindigt waar die van de ander begint en daar beslist alleen de rechtsstaat over. Jouw persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking is een groot goed voor de Piratenpartij, en dient met hand en tand, of nog beter, empathie en debat bevochten te worden. Vrijheid van vereniging, , demonstratie, samenscholing, informatie, vrije pers, en andere bevochten maatschappelijke rechten zetten wij hoog op de agenda.

Vrijheid. Ook in een digitale samenleving. Dat is waar wij voor staan.

PPNL-Groep2

Terugblik: “Radical inclusion – Moving forward with refugees”

1 miljoen vluchtelingen: hoe gaan we dat regelen, voor nu, en voor de toekomst?

In Duitsland leeft dit thema sterk in de media en bij de bevolking. Gelukkig heeft de Piratenpartij in bepaalde gebieden nuttig stemrecht. Zoals in Kleve, waar Piraat Jordi met zijn mede-Piraten voorstellen mag maken om de situatie te verbeteren. Zij kwamen naar Amsterdam, en volgden hier de workshop “Radical Inclusion – Moving forward with refugees” van Tjerk Feitsma, nummer 6 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Gedurende drie uur hebben zij gekeken vanuit welke kwaliteiten we terugslaan. Eerlijkheid, medemenselijkheid, waardigheid, solidariteit, vriendschap, gelijkheid – dit bleken sleutelbegrippen voor de Duitse Piraten en werden gebruikt in de oplossingen om de negatieve tendensen tot “slavernisering van de nieuwe bewoners, separatie tussen groepen en de oproepen tot het terugsturen van vluchtelingen naar onveilige gebieden”, tegen te gaan.

Deze negatieve geluiden wilden we ontmantelen met positieve voorstellen en in de video worden drie hiervan uitgelicht, en even later in het Engels samengevat.

Piratenpartij en DENK populair bij cannabisliefhebber

Al een jaar lang draait er op internet een ‘Grass Poll enquête’ naar de voorkeuren van wietgebruikers. Meer dan vijfduizend mensen hebben ‘m al ingevuld en je kan er nu zelfs een mooie prijs mee winnen als je het alsnog doet. In de enquête werd ook de politieke voorkeur van cannabisgebruikers gepeild.

Het meest uitgesproken is de Piratenpartij. De Piraten zijn niet alleen voor regulering van de achterdeur, maar dragen ook thuisteelt en industriële toepassingen van hennep een warm hart toe. Ook vinden zij dat de overheid zich niet langer blind moet staren op het THC-percentage en meer oog moet hebben voor de verhouding tussen cannabinoïden. Het is duidelijk dat hier kenners over hebben meegedacht.

Bron: RollingStoned

Digitale inbraakpreventieweken: Hoe jij en je gezin het slachtoffer worden van de hackpolitie

In november lanceert de Piratenpartij, parallel aan de nationale inbraakpreventieweken, de digitale inbraakpreventieweken. Elke dag geven we een tip over veilig internetten. Wekelijks behandelen we een wijdverbreid misverstand over digitale veiligheid. Deze week ontmantelt Alex Straver de mythe dat de hackwet er is om je te beschermen.

Elke dag zitten jij en je gezin achter de computer. Nietsvermoedend alles te doen wat je achter je computer kan doen. De crimineel heeft al gecontroleerd wie jullie zijn. Hij heeft jullie op de cam bekeken en je stem gehoord. Je gebruikersnamen en wachtwoorden zijn bekend en worden verkocht op de zwarte markt. Als je gelukt hebt wordt je computer nu alleen maar aan een botnetwerk toegevoegd. Nu zal jou apparaat opdrachten van andere criminelen accepteren.

En zo ben jij slachtoffer

De Piratenpartij heeft al veel aandacht besteed aan de hackwet. Die wet waarin de politie op onze telefoons, tablets en computers mag inbreken. Ze mogen zelfs de data die erop staat vernietigen. Dit gaat allemaal onder het motto: “Om terroristen en pedofielen te pakken”. Wat ze niet vertellen is dat ze juist de deur open zetten voor terroristen, criminelen en pedofielen.

Hackende politie maakt de wereld onveiliger

Hoe kan het dan onveiliger worden als de politie ons beschermd door de slechteriken te hacken zul je jezelf nu afvragen. De politie hackt met speciale software die gekocht worden van een particuliere bedrijven. Kortom ze halen hun spullen om te hacken van de markt. Diezelfde markt waar ze ook kritiek op hebben. Deze markt is afhankelijk van geheimhouding. Zodra een lek bekend wordt, door bijvoorbeeld een ethische hacker, zal de fabrikant zo snel mogelijk een fix uitbrengen om het lek te dichten. Lekken bekend maken bij de leverancier en na de fix ook openbaar maken zorgt ervoor dat onze telefoons, tablets en computers veilig blijven tegen criminelen.

Criminelen hacken nu al computers en doordat de politie hetzelfde gereedschap wil gaan gebruiken is het ineens hun grootste vriend geworden. Ze zijn zelf immers op de hoogte van de methodes die tegen ze gebruikt kunnen worden, maar hun slachtoffers nog niet.

Raadgevend Referendum – Associatieverdrag Oekraïne

Visie Piratenpartij

Op 6 april 2016 stemde Nederland in meerderheid NEE op het referendum over het verdrag met Oekraïne. In de referendumwet staat daarover in artikel 11: ‘Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet’.

Er moest na 6 april dus zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer worden gevraagd wat ze doet met de ‘raad’ die Nederland in het referendum heeft gegeven. Die vraag is echter nog steeds niet aan de Tweede Kamer gesteld.

De Piratenpartij vindt de raadgevend referendumwet onvoldoende; dit raadgevend referendum debacle laat zien dat de wet verbeterd moet worden. Een referendum is een noodrem; we willen voorkomen dat die noodrem nodig is.

De Piratenpartij vindt dat er geluisterd moet worden naar het volk en dat er uitvoering gegeven moet worden aan deze wet. De Piratenpartij vindt dat premier Rutte zich met zijn getreuzel niet houdt aan de wet en daarmee burgerparticipatie in Nederland uitholt in plaats van versterkt. Daarnaast voert de Tweede Kamer haar controlerende taak niet naar behoren uit door daar geen
stelling tegen te nemen.

De Piratenpartij vindt de raadgevend referendumwet onvoldoende; dit raadgevend referendum debacle laat zien dat de wet verbeterd moet worden. Dit is niet de invulling van democratie zoals de Piratenpartij die nastreeft; je kunt daar meer over lezen in ons verkiezingsprogramma.

Een referendum is een noodrem; we willen voorkomen dat die noodrem nodig is. We willen dat er wetten worden gemaakt waarvan je al op voorhand kunt weten dat er een breed draagvlak in de samenleving voor is, omdat die wetten in samenspraak met de bevolking tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld middels burgerfora waar je tijdens de behandeling van een wet inspraak hebt en kunt meediscussiëren. Op die manier is een referendum achteraf, waarin je alleen nog maar JA of NEE kunt zeggen, niet meer nodig.

VerkiezingsprogrammaDe mogelijkheid om tot een referendum op te roepen blijft wél belangrijk. De Piratenpartij wil dat voor een raadgevend referendum de opkomstdrempel van 30% verdwijnt. We willen tevens een bindend referendum. Als er een referendum wordt uitgeschreven, dan is dat een signaal dat er misschien iets niet in de haak is met een aangenomen wet.

De Piratenpartij doet mee aan de verkiezingen op 15 maart 2017 en heeft als kernpunten hierover in haar programma staan:

 • directere democratie (waaronder referenda);
 • transparantie van bestuur (maak inzichtelijk waarom de wet niet wordt uitgevoerd).

Wij voeren op deze en onze andere kernpunten actief campagne en gaan graag in op uitnodigingen om onze vergaande plannen voor echte democratische vernieuwing toe te lichten.

Net zoals ons verkiezingsprogramma door onze achterban is geschreven, zal de Piratenpartij gedurende deze verkiezingscampagne via crowdsourcing een wetsvoorstel Burgerparticipatie en Referenda uitwerken en aan het zittend parlement aanbieden.

Voor het raadgevend referendum voerde de Piratenpartij in het voorjaar de meest complete informatiecampagne van Nederland, met alle ins en outs rondom het associatieverdrag. Deze kun je nog steeds teruglezen: hier https://dutchvote.eu en hier https://voorstem.nl.

Naast het opstellen van dit voorstel tot wijziging van de referendumwet maakt de Piratenpartij het uitvoering geven aan artikel 11 (zie begin van dit artikel) uit de huidige raadgevend referendumwet onderdeel van haar verkiezingscampagne.

Je vraagt de bevolking om raad over het associatieverdrag met Oekraïne?
Dan moet je er wel naar luisteren!

Bronnen:

De wettekst http://wetten.overheid.nl/BWBR0036443/2015-07-01
Open brief aan Mark Rutte
Het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij

De fractie

Digitale inbraakpreventieweken: Wie beschermt onze journalisten tegen digitale inbraak?

In november lanceert de Piratenpartij, parallel aan de nationale inbraakpreventieweken, de digitale inbraakpreventieweken. Elke dag geven we een tip over veilig internetten. Wekelijks behandelen we een wijdverbreid misverstand over digitale veiligheid. Deze week ontmantelt Matthijs Pontier de mythe dat het met de online veiligheid van journalisten wel goed zit.

De pogingen van de overheid om onze veiligheid te verbeteren, leiden er in de digitale wereld helaas vaak toe dat we juist minder veilig worden. De politie laat met opzet onze digitale deur open staan, omdat ze zelf misschien nog wel eens een keertje willen inbreken. Dat criminelen dit ook zouden kunnen doen, neemt de politie voor lief.

De politie overtreedt daarbij zelf ookop grote schaal’ de wet. Ze geven ze zichzelf liever extra bevoegdheden, dan te stoppen met deze wetsovertredigen. Van der Steur kondigt ondertussen doodleuk aan de komende jaren nog rustig met illegale privacyschendingen door te gaan.

We moeten onszelf dus niet alleen beschermen tegen criminelen en bedrijven, maar nu dus ook tegen de overheid. De inbraakpreventietips die we tijdens de digitale inbraakpreventieweken dagelijks op onze website posten, helpen gelukkig tegen mogelijke inbraakpogingen van iedereen.

Journalisten spelen in vraagstukken rond digitale inbraakbeveiliging een bijzondere rol. Zij worden zelf namelijk geregeld slachtoffer van surveillance. Journalisten hebben namelijk altijd wat te verbergen. Als een journalist niets te verbergen heeft, is het in feite geen journalist, maar een PR-medewerker.

Bronbescherming is voor journalisten cruciaal om goed hun werk te kunnen doen. Zonder anonieme bronnen waren er geen Watergate, geen Wikileaks en geen Panama papers geweest. Klokkenluiders zorgen ervoor dat overheden en bedrijven verantwoording moeten afleggen. Dat is belangrijk voor ons allemaal. En toch staan klokkenluiders en onze persvrijheid door de nieuwe aftapwet (WIV) als eerste onder druk.

Door de sleepnetmethode van de AIVD, wordt tussen alle afgetapte gegevens als ‘bijvangst’ ook communicatie tussen journalisten en hun bronnen afgetapt en op de hooiberg van data gegooid. Terwijl er voor communicatie tussen advocaten en hun clienten een uitzondering wordt gemaakt, gebeurt dit voor communicatie tussen journalisten en hun bronnen – opvallend genoeg – juist niet!

Omdat het belang van bronbescherming zo duidelijk is, wekt dit de schijn dat deze uitzondering juist bewust niet is toegevoegd. Inlichtingendiensten en overheden hebben er immers een groot belang bij, om als eerste te weten als er een schandaal bij de overheid speelt en verantwoording afgelegd zal moeten gaan worden. Bronnen kunnen zelfs nog bewerkt worden, om een schandaal te voorkomen of de reputatie van een overheidsfunctionaris te redden.

Het lijkt er dus op dat journalisten, die vanuit maatschappelijk belang het meese op digitale inbraakpreventie zou moeten rekenen, daar juist het minste van te verwachten heeft van onze overheid. Sterker nog, ze hebben meer dan anderen reden om zich te wapenen tegen digitale inbraak door de overheid.

Journalisten lijken voor digitale inbraakpreventie dus vrijwel volledig op zichzelf aangewezen te zijn. Daar kunnen ze best een beetje steun bij gebruiken. Daarom wil ik tijdens de Digitale Inbraak Preventie Weken graag de aandacht vestigen op het gratis toegankelijke e-book Information Security for Journalists. Dit stelt journalisten in staat om veilig te communiceren met hun bronnen en de samenleving zo van belangrijke informatie te kunnen blijven voorzien. En wat een journalist helpt om bronnen te beschermen, kan natuurlijk iedereen helpen. We moeten onze communicatie beschermen tegen criminelen, bedrijven en de overheid.

Piratenbios: Oliver Stone’s Snowden… met Edward Snowden!

Edward Snowden is een klokkenluider. Hij is de meest bekende, meest belangrijke klokkenluider ooit. Je komt ‘m niet tegen op televisie of radio. Hij is geen bekende acteur, hij heeft geen Youtube-kanaal. Je komt ‘m niet tegen in de grote, internationale kwaliteitskranten. En toch is Edward Snowden één van de meest bekende personen op aarde.

Er wordt zelfs gesproken van een pre-Snowden en post-Snowden tijdperk.

Zijn onthullingen liegen er niet om: De massa surveillance van de Amerikaanse NSA – “toegestaan” op ludieke juridische gronden – is een enorme inbreuk op onze democratie en onze privacy. We zijn – ergens na 11 september 2001 – allemaal, het recht om met rust gelaten te worden kwijtgeraakt.

En met ‘we’, bedoel ik ook echt WE. Bedrijven, overheden, religieuze genootschappen, universiteiten, zorginstellingen? ALLES is ‘ingested‘. Niets en niemand wordt gespaard. Alles wordt opgeslokt.

Nothing is private.

Waarom?

Well… ehm terrorism and ehm… security and ehm… well eh… because.

Deze waanzin is nu 16 jaar gaande en in al die tijd heb ik nog geen zinnige argumenten, of plausibele juridische onderbouwing gezien of gehoord.

Iedere organisatie en overheid ter wereld zou nu de NSA voor de rechter moeten dagen en een dikke schadeclaim indienen, maar gek genoeg zie je dat vrijwel niet gebeuren. Allerlei leuke national security wetgeving sluit enige juridische procedures uit. En de national security van de US vindt de rest van de wereld zo vreselijk belangrijk dat we allemaal met veel plezier al onze privacy opgeven.

De US voelt zich erg angstig en we moeten allemaal een beetje helpen hun handje vasthouden, verhaaltje voorlezen, onder het bed schijnen met een zaklamp, etc. Dat helpt.

We willen allemaal heel erg graag dat de US zich comfy voelt.
Anders wordt de US druk en irritant en driftig en agressief en zo.
De US is een beetje als een kind met ernstige gedragsproblemen.
Silicon Valley en veel westerse bondgenoten, waaronder de Britten en Duitsland, werkten er gretig aan mee. Verreweg de meesten van ons overkwam het gewoon. Al onze data wordt al jarenlang opgeslokt. Het valt niet te stoppen. En niets of niemand wordt ervoor gestraft.

Edward Snowden betaalt nog steeds een heftige prijs. Hij verblijft staatloos in Moskou. In de VS wacht hem een geheim proces, met beperkte mogelijkheden tot verdediging en een levenslange gevangenisstraf in een militaire gevangenis onder erbarmelijke omstandigheden.

Film première

Op 10 november 2016 vond een speciale vertoning van de film “Snowden” van Oliver Stone plaats in een groot aantal bioscopen in Nederland. Independent Films en Startpage nodigden Edward Snowden zelf uit om na de film een Q&A te doen, via een live video-feed vanuit Moskou.

Startpage is een Nederlandse zoekmachine en een hele bijzondere. Startpage verzamelt en bewaart geen data over je. Je bent aan het browsen en zoeken via een robuuste SSL connectie, volledig anoniem. To put it simply: Je bent onzichtbaar (voor iedereen). En er is geen data.

Startpage weet niet wie je bent, waar je vandaan komt, in welke taal je zoekt, of waar je naar zoekt. Startpage is – sinds 2008 (!) – de enige zoekmachine met een EU Privacy Zegel.
(klik op het logo)

De Piratenpartij kreeg een hele leuke uitnodiging van Startpage om dit bioscoop evenement bij te wonen en daar waren wij maar wat blij mee. Een delegatie reisde af naar het Rembrandtplein, bioscoop Tuschinski te Amsterdam. Ikzelf bleef achter en kreeg via onze lijsttrekker, Ancilla van de Leest, de gelegenheid om Christiaan Solcer, Chief Marketing Officer van Startpage te spreken.

Startpage

startpageChristiaan is gemakkelijk en joviaal, maar helder en straight: privacy is beslist geen gimmick. Jaren geleden ondernam het bedrijf een serieuze, juridische risico-analyse en kwam keihard tot de conclusie dat het verzamelen en bewaren van data een onacceptabele liability was voor het bedrijf. En nog veel belangrijker: een enorme schending van het vertrouwen van hun gebruikers.

Men vernietigde direct alle data, stopte met verzamelen en stelde stricte privacy protocollen in.

De website van Startpage is prima. Heldere uitleg omtrent privacy-risico’s en hoe die tegen te gaan. Startpage laat je anoniem zoeken, maar zodra je ergens op klikt verdwijnt al die anonimiteit. Niet getreurd: ze hebben tevens een proxy. Je kunt dan anoniem zoeken, en vervolgens anoniem BEzoeken. Dit is fijn bij zoekopdrachten en (het bezoeken van) websites over: “abortus”, of bijvoorbeeld “schuldhulp”, of “Donald Trump Sex Doll”, of “Naked Dancing Hitler Jugend”.

Ik kan veel ergere voorbeelden bedenken.
(klik logo).

Ik vroeg Christiaan, hoe zien jullie de toekomst? Meer en meer mensen, organisaties en overheden worden nerveus omtrent privacy, wanneer nemen ze dan eindelijk allemaal maatregelen? Hij was realistisch: “Wat wij zien, als we even alleen kijken naar Nederland, is dat privacy zeker leeft, maar nog niet voldoende prioriteit inneemt“.

Lieve mensen: Googl… sorry, sorry… STARTPAGE “Edward Snowden” eens. Duik er eens echt in. Ga eens met je ouders, je kids, of je vrienden en collega’s die film bekijken. Pak eens een documentaire over Snowden op Youtube of Netflix.

Opgeslagen zoekgedrag

Is het echt “wel okay” dat er ergens voor eeuwig wordt opgeslagen dat je online op zoek was naar…?

 • scheenbeschermers
 • scheenbeschermers meisjes
 • goedkope scheenbeschrmrs$$@^#&
 • goedkope scheenbeschermers meisjes
 • beslist goedkope scheenbeschermers
 • kick4kids scheenbeschermers
 • rode scheenbeschermers meisjes

(En dat was vanmorgen van 07:11 tot 07:32 ongeveer)
De scheenbeschermers gaan niemand iets aan. Ik ben aan het “winkelen” en dat kan prima zonder dat ieder artikel wat ik bekijk geregistreerd wordt.

Een idee is al je zoekopdrachten zelf te bewaren. Ze dan uit te printen en op te sturen naar de NSA in dozen. Als alles en iedereen dat zou doen? Dan zou de hele oost-kust van de USA bedolven zijn onder papier. (Er zouden dan tevens geen bomen meer op aarde zijn volgens mij).

Dit voorbeeld geeft een aardige indicatie van het volume, niet?
Een ander idee is je online gedrag meer af te schermen.

Film met Q&A

Ik ken Edward Snowden’s verhaal maar al te goed. De film kwam relatief laat in Nederland uit, dus er zijn al geruime tijd prima versies online te vinden. Yes, ik ben een Piraat en ik download en stream films illegaal. Netflix vind ik weggegooid geld. Het aanbod valt tegen en de kwaliteit van de stream vind ik niet bijzonder.

Ik vond het een leuke film. Ik zou ‘m omschrijven als een docu-drama met thriller-elementen – zeer zeker de moeite waard om te zien. (Ik zal elders een volledige review van de film doen).

Mede-Piraat en kandidaat op onze lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen Rico Brouwer woonde de avond bij.

De film werd goed ontvangen, maar de Q&A met Edward zelf was natuurlijk helemaal fantastisch. Onderstaande is een greep uit de vele leuke quotes.

Phil Zimmermann (ontwikkelaar PGP)

“If elected people inherit a surveillance infrastructure like they have today, they could use that to stay in power”.

Edward Snowden

“Countries like China can mass-surveil and control their population without much foreign criticism. They can simply say: What we’re doing has been modelled on what the US is doing”.

“With encryption by default we could move beyond supporting human rights, we could enforce them”.

“Those [ mass ingestion ] programs were never about fighting terrorism, they’re about power”.

“We should not just encrypt the content of our communications, but also protect the meta data. We’ve only just started doing that with tools like TOR”.

Volgens de Piratenpartij Nederland: Een hele bijzondere en zeer geslaagde avond.

Post-Snowden

We leven echt in het post-Snowden tijdperk. Shell, KPN, Hoogovens, Philips? Al deze giganten doen tegenwoordig veel meer aan encryptie dan voorheen. Den Haag, Brussel, Moskou, Bejing, Teheran? Idem dito. Tal van organisaties en mensen hebben stappen genomen om hun privacy te waarborgen en begeven zich meer anoniem online. Ook de grote spelers in Silicon Valley vinden encryptie en onze privacy ineens heel belangrijk.

Vergis je niet: Edward Snowden’s onthullingen hebben de wereld meer bewust gemaakt over privacy en anonimiteit.. onze onvrede is ernstig vergroot. We staan wantrouwig tegenover de US, we hebben weinig vertrouwen in Google, Facebook en Microsoft en ook onze eigen overheid heeft beslist geen schone handen. Onze vrienden van de AIVD zijn altijd wat volgzaam dus als de US zegt “jump“? Dan beginnen alle crypto-conservatieven van de AIVD druk op en neer te springen: “Is dit hoog genoeg meneer US, kijk eens, is dit hoog genoeg” (***) ? Lang na Snowden’s onthullingen kwam Plasterk doodleuk met het het idee om een kabel ergens in Zeeland af te tappen zodat ie alle verkeer wat Nederland binnenkwam kon opslokken. Dat leek hem (en de AIVD), na Snowden, een vreselijk goed idee.

Ze zijn namelijk allemaal even gek.

In de US zijn er wat (matige) beperkingen gekomen op de massa-collectie van de NSA. Maar dat geldt alleen voor US persons (burgers en mensen die in de US wonen). Het geldt beslist niet voor ons. Wij zijn fucking foreigners. En de massa-collectie buiten de US gaat gestaag door.

De USA is nu jarenlang alle communicatie van de hele wereld, alle digitale online informatie aan het opslokken, analyseren en aan het bewaren. Het land bespioneert ons allemaal, maar noemt Edward Snowden een “spion” die vervolgd moet worden onder de “Espionage Act”. De waanzin is compleet. Onze privacy en persoonlijke integriteit tellen voor niets. Iedereen die belt, mailt, chat, appt of weleens iets online zoekt is de lul.

Oh.. en je bent een lul, want je betaalt grof geld voor je internet-abonnement, waar je gebruik beslist niet secure en private is.

Je betaalt voor een auto zonder gordels, remmen of airbag.
No worries… de GPS en de RFID-chip doen het prima!

Je bent niet eens de baas van je mobile device! Dat vergt een jailbreak en dat klinkt vreselijk illegaal.

Heb jij een slimme televisie of koelkast? Een WiFi pacemaker, insuline-pomp of 112 alarm installatie in je lijf of in je huis? Spelen je kinderen weleens Minecraft, of Pokemon online? Ben jij lid geworden van de Piratenpartij Nederland, of heb je recentelijk ons website bezocht?

Ben. Je. Weleens. Online?

Dat moet meneer USA allemaal weten, vanwege ehm… jeweetwel, terrorisme en zo. De situatie is zo ernstig dat ze opslag te kort komen. Er worden diverse gigantische data-centra gebouwd om de opslag-capaciteit (NSA – Bluff, Utah) te vergroten.

Uw online dagboek. De brieven aan je moeder. Uw bedrijfsgeheimen. Uw personeelsdossiers. Uw wetenschappelijk onderzoek. Patiëntgegevens. Je vermogen. Je bezittingen. Je schulden. Die ruzie met je ex over dat pak melk. Dat foto-album van die collega die jammerlijk overleed aan kanker…
Mocht je iets van die informatie digitaal kwijtraken?
Not to worry. De NSA heeft een kopie.

Uiteraard wordt dit alles niet gedaan voor security, of tegen terrorisme. Zoals Snowden in de film zegt: “The only thing you’re protecting is the supremacy of your government“.

Wij hebben een naam voor zo’n land.
Wij noemen dat onze bondgenoot.

De nieuwe President Elect Douchebag stemt mij weinig gelukkig. Trump en Putin vinden elkaar kennelijk vreselijk leuk en er zijn al geruime tijd contacten tussen Russische diplomaten en het Trump-campagne team. Dat ziet er somber uit voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor Edward Snowden. Levert Putin ‘m straks als kadootje uit aan Trump?

Edward zelf richt zijn focus op de bigger picture:

“At the end of the day this [Trump] is just a President. If we want to have a better world, we should build it ourselves“.

Edward Snowden krijgt nooit een eerlijk proces in de US. Chelsea Manning heeft inmiddels 2 zelfmoordpogingen gedaan in een maximum security military prison, in solitary confinement. Het regime waaronder Manning wordt vastgehouden is mensonwaardig. Thomas Drake (een geniale techneut) ging failliet en werkt nu in een Apple-store. Tal van andere klokkenluiders werden ontslagen, gevolgd door aanhoudende juridische procedures. En Julian Assange die zo vreselijk gemeen deed tegen Hillary door allemaal compromitterende materialen te publiceren “woont” al jaren in de ambassade van Ecuador, omringd door de politie van Londen met kogelvrije vesten en automatische wapens.

Edward Snowden verdient asiel in Nederland. Hij is van harte welkom in Amsterdam. Ik help ‘m met plezier inburgeren.
De winter in Nederland is niet alles, maar die in Moskou zuigt.
De Piratenpartij Nederland feliciteert Startpage met de bijzonder geslaagde avond.

Namens alle Piraten in Nederland: Dank jullie wel voor de uitnodiging.

Wij wensen Edward Snowden sterkte en succes. We hopen je snel te zien in Nederland.

Hang in there, Ed.
Zie ook: Real Spies Are Stupid (red.)
En voor de liefhebbers: The Guardian: Snowden/Trump


(***) Personal devious pleasure: Ik had net een mental picture van Docters van Leeuwen, op en neer springend, in dat vest, zwetend, met zo’n heren-zakdoek in dat dikke vuistje van ‘m.  En dan een beetje hees met zo’n piepstem… “Is dit hoog genoeg, meneer US, is dit hoog genoeg”?